Ontwikkelingen

  1. Met betrekking tot (water)wegen voeren we de vervangingsinvesteringen uit in de periode 2016 - 2019 volgens het in 2015 door uw Staten vastgestelde programma met door de Staten beschikbaar gesteld budget. Daarnaast voeren we beheer en onderhoud uit volgens het jaarlijks uitgewerkte meerjarenuitvoeringsprogramma. In 2018 is de nota Kapitaalgoederen geactualiseerd waarbij naast een programma voor de periode 2020-2023 ook een financiële doorkijk gegeven wordt tot 2027. Met uw Staten is afgesproken dat thema’s als circulariteit, klimaatverandering en verduurzaming op zo mogelijk een innovatieve manier onderdeel worden van projecten. Daar waar dit het beschikbare  budget overstijgt, wordt het aan uw Staten voorgelegd. Zie het blok 'Overzicht provinciale infrastructuur' voor meer informatie.
  1. Voor de gebouwen zijn geen ontwikkelingen te melden.

Beleidskader

  1. Het beleidskader wordt voor het onderdeel infrastructuur weergegeven in het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2019 (PS/2014/897)'.
  1. Het 'Onderhoudsplan provinciale gebouwen' omvat het beleidskader voor gebouwen. We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Hiermee zorgen we dat we de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze beheren en onderhouden. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjarig onderhoud en de vervanging.

Risico's

We maken per project een risicoanalyse enstellen we op basis van de risicoanalyse beheersmaatregelen op (met hierbij behorende financiën en de wijze van monitoring)Aansprakelijkheidsrisico’s dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.