Context

Beheerplannen hebben een looptijd van zes jaar. In 2018 hebben we de laatste beheerplannen vastgesteld en twee beheerplannen aangepast op basis van uitspraken van de Raad van State. In 2019 evalueren we de beheerplannen en ontwikkelen we het plan van aanpak voor het opstellen van de volgende generatie beheerplannen. Een belangrijk onderdeel van de volgende generatie beheerplannen is de uitwerking van de uitbreidingsdoelstellingen. Het uitwerken hiervan zal op gebiedsniveau plaatsvinden waarbij afstemming met de betrokkenen in de gebiedsprocessen van belang is. Tot slot zullen wij in 2019 inzetten op kennisdeling met partners, waaronder de nieuwe provinciale Statenleden.

Wij voeren de beheerplannen uit in het kader van de ontwikkelopgave EHS / Natura2000. Zie ook prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000.

Acties

  1. Evaluatie proces totstandkoming beheerplannen Natura 2000.
  2. Opstellen Plan van aanpak voor de volgende generatie beheerplannen.
  3. Als onderdeel van plan van aanpak: start uitwerken van uitbreidingsdoelen.

Toelichting op voortgang

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft gevolgen voor de inhoud van de toekomstige beheerplannen. Daarnaast zal ook de evaluatie van het Doelendocument Natura2000 (door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening) een vertaling moeten krijgen naar de beheerplannen. Om deze onderwerpen goed mee te nemen, hebben wij het plan van aanpak voor de nieuwe beheerplannen doorgeschoven naar 2020.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.