Context

Ons programma voor streektaal en streekcultuur wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Historisch Centrum Overijssel, tevens bewaarplaats van het provinciaal archief. Binnen dit programma zien we een belangrijke rol voor de verbinding met lokale partijen, waaronder de vele historische verenigingen, musea en oudheidskamers die Overijssel rijk is. Kennis en deskundigheidsbevordering voor beheer en ontsluiting van de meer dan honderd museale collecties, die over het algemeen door vrijwilligers worden beheerd, is daarbij een punt van aandacht. Daarin zien we ook een taak voor de drie grote musea die wij ondersteunen (zie prestatie 6.2.1).

Samen met de andere Nedersaksische overheden zetten we ons in voor het behoud van onze streektalen. Door projecten mogelijk te maken waarin materieel en immaterieel erfgoed wordt samengebracht stimuleren we dat erfgoed wordt behouden en dat het verhaal van Overijssel wordt doorverteld door de vele particulieren, organisaties en stichtingen die zich hier in Overijssel voor inzetten.

Acties

  1. Met de regeling Verhaal van Overijssel maken wij de uitvoering van ten minste twintig projecten mogelijk.
  2. Wij maken afspraken met de provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland over onze rol en betrokkenheid bij de Koloniën van Weldadigheid voor UNESCO-Werelderfgoed.
  3. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provincie brede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur. Ter uitvoering van de motie Beukers c.s. (Cultuurnota Overijssel 2017 - 2020) oormerken we voor het programma voor streektaal en streekcultuur een structureel budget van € 340.000. Naar aanleiding van de motie Te Rietstap c.s. wordt hieraan t/m 2020 jaarlijks € 40.000,-- ten laste van incidentele middelen toegevoegd voor de Twente Academie (werktitel)
  4. Wij organiseren afstemming met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal. Wij voeren de afspraken uit die zijn opgenomen in het convenant dat wij in 2018 met deze overheden en het Rijk hebben afgesloten.
  5. Op basis van in 2018 uitgevoerd onderzoek gaan wij na hoe wij de kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen kunnen versterken.
  6. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) (zie ook prestatie 6.3.2).

Toelichting op voortgang

Actie 1

Met de regeling Verhaal van Overijssel hebben wij 40 projecten mogelijk gemaakt, waaronder het Twents Songfestival en  de locatievoorstelling 'Verzandt' van Theatergroep De Jonge Honden,  ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Willemsvaart in Zwolle.

Actie 2

Wij hebben afspraken gemaakt met de provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland over onze rol en betrokkenheid bij de Koloniën van Weldadigheid. In 2019 werd besloten om in plaats van de 7 koloniën, slechts 4 voor te dragen voor de status UNESCO-werelderfgoed. De Overijsselse koloniën vallen helaas buiten de boot. Wel gaan we het verhaal van de 7 koloniën blijvend vertellen. Wij bemoeien ons actief met de uitwerking van de plannen voor een gezamenlijke marketing rond de 7 koloniën.

Actie 3

Met het HCO hebben wij afspraken gemaakt over het beheer van ons provinciale archief en het programma op het gebied van streektaal en streekcultuur. Het HCO is naar aanleiding van het convenant Nedersaksisch (10 oktober 2018) actief bezig met de ontwikkelingen van nieuwe programma's rond de streektaal. Onder andere een curriculum dat gebruikt kan worden in het basisonderwijs. Dit curriculum werd opgesteld door Hendrik Jan Bökkers.

Actie 4

De afspraken die wij maken met de andere Nedersaksische overheden en de streektaalorganisaties uit het taalgebied zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024.

Actie 5

HCO voerde samen met het Rijksmuseum Twente en Museumfabriek Enschede een onderzoek uit naar de ondersteuningsbehoefte van kleine musea en oudheidkamers. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij de voorbereiding van het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024.

Actie 6

Wij hebben de realisatie van 82 initiatieven mogelijk gemaakt met onze storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) dat door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt beheerd (zie ook prestatie 6.3.2).

Financiën

Eenmalige impuls moties jaarrekening 2019

Zoals besloten bij de begroting 2019 (PS/2018/458) is € 1 miljoen incidentele middelen toegekend om de volgende onderwerpen extra aandacht te geven in 2019.

€ 0,6 mln. Voor de restauratie Rijksmonumenten en Orgels. (Prestatie 6.1.2)

€ 0,2 mln. Behoud Nedersaksisch.     (Prestatie 6.1.3)

€ 0,1 mln. Toegankelijkheid Oudste Archieven Overijssel.     (Prestatie 6.1.3)

€ 0,1 mln. Laaggeletterdheid.     (Prestatie 6.4.1)

Op deze prestatie is het gelukt om te ondersteunen bij het “Behoud van Nedersaksisch” en de Toegankelijkheid Oudste Archieven Overijssel”. De toegekende bedragen zijn volledig toegekend aan de daarvoor bestemde doelen.

Resultaat 2019

Om de afspraken met de andere Nedersaksische overheden en de streektaalorganisaties na te komen in 2020 hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.1.3 een budget van € 43.000 van de jaarschijf 2019 door te schuiven naar de jaarschijf 2020.

Decembercirculaire

In de decembercirculaire 2019 ontvangt de provincie Overijssel een bedrag van € 25.000 voor "Bijdrage Nedersaksische taal". Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de jaarschijf 2020 behorende bij prestatie 6.1.3.

De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020