Context

Een goede culturele infrastructuur creëren we samen. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017 - 2020 hebben overheden uit landsdeel Oost (provincies Overijssel en Gelderland en de vier grootste steden in beide provincies) hun ambities op een rij gezet. Het manifest vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en de ambities voor de culturele infrastructuur op de lange termijn. Over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost een cultuurconvenant voor de periode 2017 - 2020 gesloten. Voor meerjarige financiering door het Rijk ligt de lat hoog. Instellingen moeten kwaliteit aantonen en goede plannen hebben. Deze instellingen zijn een aanwinst voor de basis van het cultureel aanbod. Met de cultuurnota hebben Provinciale Staten een intentie tot cofinanciering bekrachtigd voor instellingen die een meerjarige subsidie krijgen in het kader van de basisinfrastructuur van het Rijk of de landelijke fondsen. Voor de periode 2017 - 2020 maken het Orkest van het Oosten, Jeugdtheater Sonnevanck, Rijksmuseum Twenthe, Toneelgroep Oostpool, Nederlandse Reisopera en De Nieuwe Oost onderdeel uit van de rijksbasisinfrastructuur. Kunstvereniging Diepenheim, Kunstbende en het Prinses Christina Concours ontvangen een meerjarige subsidie van de landelijke fondsen. Voor Theater Gnaffel en Toneelschap Beumer en Drost is landelijke financiering in 2018 en de twee jaren daarna nog onzeker. Om de basis te completeren ondersteunen wij, naast de instellingen die wij samen met het Rijk financieren, twee musea: Museum De Fundatie en Natura Docet.

In 2018 hebben de Overijsselse stedelijke regio's profielen ingediend bij het Rijk. Landsdeel Oost wil samen met de sector en het Rijk in proeftuinen werken aan de toekomstbestendigheid van de culturele infrastructuur, aan talentontwikkeling en profilering en publieksbereik. De profielen en de  proeftuinen vormen input voor het nieuwe (Rijks)cultuurbeleid vanaf 2021. Over de uitgangspunten van het nieuwe Rijkscultuurbeleid vindt in 2019 besluitvorming plaats.

Acties

  1. Wij bewaken de voortgang van de prestatieafspraken die wij met de instellingen hebben gemaakt.
  2. Wij voeren het besluit over de ondersteuning van de per1 september 2019 te vormen symfonische voorziening Oost-Nederland uit.
  3. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.
  4. Wij werken samen met de stedelijke regio's in Oost-Nederland richting een nieuw cultuurbestel vanaf 2021. Wij coördineren en faciliteren samen met de provincie Gelderland dit proces voor Oost-Nederland.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Wij hebben de afspraken met de instellingen onder andere gemonitord via de voortgangsrapportages die de instellingen in het voorjaar bij ons hebben ingediend. De prestatieafspraken liggen vrijwel bij alle instellingen op koers. Met directie en bestuur van Introdans en Natura Docet zijn wij in gesprek over hun toekomstbestendigheid.

Actie 2

Op 1 september was de symfonische voorziening Oost-Nederland een feit en kon worden gestart met de uitvoering van de afspraken die wij voor de periode 2019-2020 conform uw voorwaarden hebben gemaakt. Begin oktober werd de nieuwe naam Phion, orkest van Gelderland & Overijssel gelanceerd. Deze nieuwe naam zal in de loop van 2020 gefaseerd zichtbaar worden in de communicatie over het nieuwe seizoen 2020-2021.

Actie 3

Met onze partners in Landsdeel Oost realiseerden wij de afspraken uit het Cultuurconvenant 2017-2020.

Actie 4

Wij zijn samen met de provincie Gelderland en onze overige Oostnederlandse partners gestart met voorbereiding van onze gezamenlijke rol en lobby in het proces van het Rijk dat leidt tot de rijkssubsidies voor de periode 2021-2024.

Begin 2019 heeft de minister besloten om de proeftuinen die eind 2018 door de drie Overijsselse stedelijke cultuurregio's waarin ingediend, financieel te ondersteunen, onder voorwaarde van provinciale cofinanciering. Deze hebben wij verleend. De drie proeftuinen  zijn: 'Maakplaatsen & Generators' (Twente), 'Kunst en Landschap'(Stedendriehoek) en 'Hybride Productiehuis'(Zwolle). In de proeftuinen werken culturele instellingen, gemeenten, provincies en andere partners aan thema's die voor die regio relevant zijn en experimenteren zij met de regionale samenwerking. De proeftuinen zijn een belangrijke vervolgstap in het proces in aanloop naar nieuw rijkscultuurbeleid.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur (PS/2016/922)