Context

Om natuurwaarden te beschermen, leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor natuurbeheer aangevraagd kunnen worden. Dit doen wij in overleg met terreineigenaren en natuurcollectieven. Het gaat daarbij om beheer op basis van bestaande contracten binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. Binnen het Natuurnetwerk Nederland is het ook mogelijk nieuwe contracten te sluiten. Door de uitvoering van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal hectares te beheren natuur de komende jaren groter.

Acties

  1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
  3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Toelichting op voortgang

In 2019 subsidieerden wij het beheer van 48.250 hectare natuur. Ook actualiseerden wij het Natuurbeheerplan.

Dit jaar zijn we gestart met een structurele organisatie van ‘goede gesprekken’ met alle terreinbeheerders gezamenlijk. Deze zijn aanvullend op de regelmatige individuele gesprekken over de uitvoering van het natuurbeheer. In deze gesprekken bespreken wij op hoofdlijnen uitkomsten van monitoring en wat we daarvan kunnen leren voor de uitvoering van het beheer.

Wij vergoeden het beheer conform de afspraken uit het Natuurpact. Een aantal beheerders geeft aan onvoldoende middelen te hebben voor het uitvoeren van het beheer. Zo heeft u bijvoorbeeld een aantal keer gesproken over het beheertarief voor Veenmosrietland. Begin 2020 doen wij u een voorstel voor het beschikbaar stellen van een vaarvergoeding.

Financiën

Van het beschikbare budget is ruim € 16 miljoen uitgegeven aan subsidies voor natuurbeheer. Voor een deel van het niet bestede budget is een begrotingswijziging opgenomen (Reggedal Enter).

Begrotingswijziging Beheer Reggedal Enter:

Het project “Natuurrealisatie en hermeandering Reggedal Enter” is eind 2019 opgeleverd (zie ook prestatie 3.2.3). Na afronding van het project was voorzien om in 2019 de ingebrachte provinciale natuurgronden (71 ha) conform overeenkomst door te leveren. In deze overeenkomst is tevens de vergoeding van € 550.000 opgenomen voor het eeuwigdurend beheer. Dit bedrag hebben wij bij de 2e monitor 2019 opgenomen in de begroting 2019. Echter, de doorlevering heeft vanwege administratief technische redenen nog niet plaats kunnen vinden en is doorgeschoven naar 2020. De bijbehorende vergoeding schuift daarom ook door naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om voor prestatie 3.1.3 een budget van € 550.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2020 en toe te voegen aan prestatie 3.1.4 Beheer natuurterreinen van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).