Context

De dynamiek in de samenleving grijpt in op het functioneren van het openbaar bestuur. Het is daarom een verplichte opgave om als provincie aangesloten te zijn op de veranderingen om ons heen, ze te vertalen naar ons handelen en naar het handelen van het openbaar bestuur in algemene zin.

Acties

  1. We verkennen de betekenis van trends en ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven (waarin meerdere beleidsthema’s samen komen) voor het openbaar bestuur en agenderen deze onderwerpen. Dit doen we door het uitzetten van onderzoeken, het organiseren van en deelnemen in bijeenkomsten/workshops en het voeren van een continue dialoog met partners binnen het openbaar bestuur. Voor 2019 herkennen we als thema’s: polarisatie, lokale-regionale journalistiek en vertrouwen in de democratie, ontwikkelingen sociaal domein en energietransitie irt openbaar bestuur, ontstaan van raadsakkoorden nieuwe stijl en de betekenis van samenspel, meervoudige democratie en i-overheid. We organiseren tenminste twee kennisbijeenkomsten voor het Overijssels openbaar bestuur.
  2. Onder de vlag van Overijssel Doet Mee! breiden we de bestaande samenwerking met scholen en gemeenten verder uit. We betrekken hen bij het vernieuwen van de middelen en werkvormen die we inzetten om jongeren te bereiken. We richten ons op het gezamenlijk belang om het eigenaarschap te vergroten.
  3. De Jongerenraad brengt adviezen uit over actuele provinciale onderwerpen. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de opkomstbevordering van de Statenverkiezingen en wordt de door hen opgedane kennis en ervaring ingezet om nieuwe jongerenraden in gemeenten te stimuleren en bestaande jongerenraden verder te laten groeien.
  4. Wij ontplooien opkomst bevorderende activiteiten ten behoeve van de provinciale verkiezingen van maart 2019. We genereren aandacht voor de Europese verkiezingen van mei 2019 en het belang daarvan voor Overijssel.
  5. We zorgen voor kruisbestuiving tussen (Overijsselse) onderwijs en onderzoeksinstellingen en het Overijssels openbaar bestuur op kennis en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Zo ontwikkelen we samen met ROC’s in Overijssel een programma burgerschap. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid van onderzoek naar het vertrouwen in het openbaar bestuur in Overijssel en de manier waarop dit vertrouwen kan worden beïnvloed. We zorgen voor kruisbestuiving tussen (Overijsselse) onderwijs en onderzoeksinstellingen en het Overijssels openbaar bestuur op kennis en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Zo ontwikkelen we samen met ROC’s in Overijssel een programma burgerschap. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid van onderzoek naar het vertrouwen in het openbaar bestuur in Overijssel en de manier waarop dit vertrouwen kan worden beïnvloed.
  6. We investeren in het monitoren en meetbaar maken van de maatschappelijke impact van onze inzet op kwaliteit openbaar bestuur. Het gaat specifiek om: communicatie instrumentarium; inzet social media; lobby-inzet; experimenten eigentijds bestuur; Overijssel Doet Mee!). Hiermee sluiten we aan bij de ontwikkeling naar een betekenisvolle P&C-cyclus.

Toelichting op voortgang

In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen van een onderzoek naar verbindend besturen. Daarnaast is in samenwerking met partners een informele werkgroep van raads-, Statenleden en Algemeen Bestuursleden van waterschappen in het leven geroepen rond de energietransitie en samenwerking tussen vertegenwoordigende organen (in het kader van bestuurlijke vernieuwing).

Binnen het programma Overijssel Doet mee! zijn in 2019 de activiteiten doorgegaan waarbij scholieren zijn uitgenodigd in het provinciehuis voor het Statenspel. Daarnaast is door scholen veelvuldig gebruik gemaakt van de Escaperoom in de Oude Statenzaal.

Eind 2019 is een programma Burgerschap opgeleverd. Dit programma behelst een structurele en stevige samenwerking tussen overheid en onderwijs. Specifiek betekent dit voor Overijssel een samenwerking tussen de provincie, Deltion en ROC Twente.

Financiën

Binnen prestatie 7.2.3 zijn KVO middelen begroot voor het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur, structurele middelen voor ‘Overijssel doet mee!’ en incidentele middelen voor ‘Recht om jezelf te zijn’.

De onderuitputting waardoor de prestatie oranje scoort wordt veroorzaakt doordat het accent van 2019 vooral is gelegd op de verkiezingen en het betrekken van scholen bij het thema 'democratie' . Daardoor is er wat minder aandacht geweest voor de kennisontwikkeling van overheidspartners.

Het investeringsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur 2016-2019 loopt in 2019 af. Het restant van de middelen kan vrijvallen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.