Context

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden en kent drie periodes met een looptijd van elk zes jaar. Over de eerste helft van de eerste PAS-periode verschijnt in het najaar van 2018 een tussenevaluatie. Daarnaast doet het Europese Hof eind 2018 richtinggevende uitspraken over de juridische houdbaarheid van het PAS. Daarop volgt een definitieve uitspraak door de Raad van State.

Wij werken samen met het Rijk en andere provincies aan de optimalisatie van het programma op basis van de laatste ontwikkelingen. Hierbij richten wij ons op een stabiel programma, gericht op het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, de realisatie van de ontwikkelopgave en de (juridische) borging van het programma. In 2019 wordt de derde herziening van het programma afgerond, de vierde herziening voorbereid en zal gewerkt worden aan het verbeteren van het PAS op basis van de juridische en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die in 2018 hebben plaatsgevonden.

Acties

  1. Implementeren van de 3e landelijke herziening (2018) van het Programma Aanpak Stikstof.
  2. Verwerken van de implicaties van de tussenevaluatie en de uitspraak van de Raad van State in het Programma Aanpak Stikstof.
  3. Voorbereiden van de 4e herziening van het Programma Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

De begrote acties voor 2019 zijn in verband met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet uitgevoerd. Er wordt volop gewerkt aan de consequenties van de uitspraak (zie ook prestatie 3.2.1).

Samen met alle partijen zoeken wij naar een oplossing van het stikstofvraagstuk, waarbij het uitgangspunt is de natuur te beschermen en tegelijkertijd ruimte te scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State zijn zeer verstrekkend. Economische activiteiten zijn niet toegestaan zonder dat éérst de daarvoor benodigde stikstofruimte is gerealiseerd en maatregelen om de natuur te versterken zijn uitgevoerd. Met het PAS was het mogelijk om vooruit te lopen op het beschikbaar komen van stikstofruimte, de Raad van State heeft daar een streep door gezet. Het stikstofdossier heeft veel aandacht en veel inzet gevraagd. Eind 2019 hebben wij een aanvang gemaakt om de consequenties voor de middellange en lange termijn in beeld te brengen. Onze inzet is erop gericht om samen met partijen te komen tot een gebiedsgerichte aanpak en daar waar mogelijk het versneld realiseren van natuurmaatregelen. Daarnaast lag sinds de uitspraak de vergunningverlening stil (prestatie 3.1.1) voor de Wet Natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming (PAS).

Eind 2019 zijn de beleidsregels, waardoor vergunningverlening weer mogelijk werd, door ons vastgesteld. Met de betrokken partijen hebben wij hierover regelmatig overleg gehad.

Financiën

De bestedingen hebben betrekking op de bijdrage voor het PAS-bureau van BIJ12.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Inrichting Landelijk Gebied [PS/2012/437 ] en bijbehorend besluit.