Context

We hebben het beleid zoals vastgesteld in 2017 verwerkt in de Omgevingsvisie. We versterken de informatiebasis zodat wij en onze partners over goede informatie beschikken over de ondergrond. We stimuleren dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in ruimtelijke afwegingen. Hierbij ligt een relatie met de bodemsaneringproblematiek (zie beleidsdoel 2.3) en de taken op het gebied van grond- en drinkwater (zie prestatie 1.5.3).

Acties

  1. We stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven en we ondersteunen dit proces van regionale samenwerking.
  2. We doen en ondersteunen onderzoeken die de informatiebasis over de ondergrond versterken.

Toelichting op voortgang

Wij werken aan de aanbevelingen uit de 'Evaluatie beleid diepe ondergrond' (PS/2018/1014). Wij nemen deel aan de relevante netwerken en kennisgroepen zoals 'Onder Twente'. In oktober hebben we een symposium georganiseerd voor onze partners over Warmte Koude Opslag.

De informatiebasis wordt versterkt door het opstellen van potentiekaarten voor bodemenergie, hoge temperatuur opslag en geothermie. Wij ondersteunen gemeenten bij het overnemen van de provinciale bodemtaken in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast stimuleren we gemeenten om ondergrond op te nemen in de Omgevingsvisie, hierbij werken we gezamenlijk aan handreikingen (staalkaarten). Ook werken we aan de actualisatie van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op het onderdeel bodem en ondergrond (zie prestatie 1.1.1).

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.