Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie 'Leven met water': waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen uitgevoerd en wordt IJssel-Vechtdelta als landelijke proeftuin in het Deltaprogramma verder uitgebouwd. We geven hiermee uitvoering aan de Statenbesluiten: PS/2012/133 , PS/2012/843 , PS/2013/979 , PS/2014/973. Hier ligt een relatie met de Agenda IJsselmeergebied (zie prestatie 1.4.2) en klimaatadaptatie (zie prestatie 1.4.5).

Acties

  1. Wij voeren de laatste acties van de strategie 'Leven met water': waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta uit.

Toelichting op voortgang

Begin 2019 zijn de laatste subsidiebeschikkingen afgegeven, hiermee is het programma IJssel-Vechtdelta afgerond. De werkzaamheden en het (door) ontwikkelen van de tools en pilotprojecten gaat echter in 2019 en 2020 nog door. De stuurgroep IJssel-Vechtdelta heeft in maart 2019 ervoor gekozen om de doorontwikkeling van opgedane kennis en lopende projecten in 2019 en 2020 te integreren en borgen voor de bredere werkregio’s, die voor klimaatadaptatie zijn gevormd in opdracht van het Deltaprogramma (zie prestatie 1.4.5). Dit maakt een soepele overgang mogelijk naar vervolgwerkzaamheden onder het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en een nieuwe coalitie.

Financiën

IJssel-Vechtdelta

Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 IJssel-Vechtdelta. Zoals gemeld in Monitor I en II lopen de werkzaamheden en het (door) ontwikkelen van de tools en pilotprojecten in 2020 nog door. De resterende middelen € 85.000 uit 2019 zijn hiervoor in 2020 nodig. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 85.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie '1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050' van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta [PS/2012/133 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta [PS/2012/843 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel IJssel-Vechtdelta [PS/2013/979 ] (bijbehorend besluit)

Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta [PS/2014/973 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website IJssel-Vechtdelta