Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Voor de afrondende realisatie van de (particuliere) natuurontwikkeling hebben wij twee tenders gehouden: één gericht op de realisatie van circa 70 ha nieuwe natuur en één voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur. Tot en met 2023 verzorgen wij jaarlijks de administratieve afhandeling van de leningen van voor 2007, die zijn verstrekt aan het Groenfonds ten behoeve van particuliere natuurrealisatie.

Acties

  1. Financiële afronding van het project Reggedal in 2019.
  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie uit gericht op circa 70 ha. nieuwe natuur. De projecten komen in de periode daarna tot uitvoering.
  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit gericht op het nemen van maatregelen binnen bestaande natuur om de natuurkwaliteit te verhogen.
  4. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.

Toelichting op voortgang

In 2014 is, in het kader van een Pilot Grote Particuliere Investeerders, de verkoop inclusief het eeuwigdurend beheer van het Enters Reggedal, aanbesteed. In 2015 is eigendom en beheer gegund aan de combinatie Coulisse Real Estate B.V. en Rochi Beheer B.V. (thans Stichting Enters Reggedal). In 2018-2019 is de hermeandering van de Regge in combinatie met het aanleggen van 115 ha nieuwe natuur uitgevoerd.

De overdracht van het eigendom aan Stichting Enters Reggedal vindt begin 2020 plaats.

Particulieren hebben voor 83 ha subsidie aangevraagd voor de omvorming van landbouwgrond naar natuur. In 2020 krijgen enkele eigenaren nog de mogelijkheid om de laatste hectares binnen het resterende budget van de Tender Particuliere Natuurrealisatie te realiseren.

Via de Tender Kwaliteitsimpuls is 35 ha bestaande natuur verbeterd. Daarbij is onder meer heide hersteld en is veel gebeurd voor de waterhuishouding ten gunste van natuur. Met name de betere waterhuishouding heeft ook een zeer positief effect op een groter oppervlak natuur buiten deze 35ha.

De jaarlijkse aflossing op de Groenfondslening is voldaan.

Financiën

Van de bestede middelen onder prestatie 3.2.3 is ruim € 6,5 miljoen besteed aan het (uit)financieren van afwaardering(en) van (agrarische) gronden naar natuurgronden (SKNL regeling). Daarnaast is de eindafrekening van het project Reggedal verwerkt in 2019. Het grootste deel van het niet bestede budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437 ] en bijbehorend besluit.