Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het openbaar bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de dialoog tussen volksvertegenwoordiging, colleges , ambtelijk apparaten en samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen op verzoek gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel een eigentijdse invulling van participatie. Wij ondersteunen nieuwe vormen van beleidsvorming en -uitvoering waarbij nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving aan de orde zijn. We bepalen onze inzet met de aanvrager(s) en steeds afhankelijk van de behoefte (bijvoorbeeld door procesbegeleiding, gespreks(bege)leiding, communicatieadvies etc.
  2. Met behulp van waarderend onderzoek monitoren we per jaar twee tranches van acht experimenten. We zetten extra in op het meet- en deelbaar maken van de impact van onze inzet.
  3. We delen onze onderzoeksresultaten actief en doelgroepgericht, bedoeld voor zowel vertegenwoordigers van openbaar bestuur (raads-/statenleden, collegeleden en ambtenaren) als inwoners, instellingen en bedrijfsleven.

Toelichting op voortgang

Eind 2019 heeft de evaluatie (Vers van de Pers) van het programma Studio Vers Bestuur plaatsgevonden. De resultaten van de evaluatie zijn in december 2019 besproken met de Staten. Begin 2020 wordt gewerkt aan een voorstel voor het vervolg van het programma Studio Vers Bestuur als onderdeel van het investeringsvoorstel Kwaliteit van het Openbaar Bestuur (KOB).

Financiën

De onderuitputting op prestatie 7.2.2 Experimenten Bestuursstijl wordt met name veroorzaakt door de subsidieregeling Experimenten (UBS 8.3). In totaal is er een plafond ingesteld van €200.000. De aanvragen zijn al wel binnen voor deze regeling, maar nog niet beschikt in 2019. Dit zal meegenomen worden in de geclusterde resultaatbestemming voor subsidieregelingen. Het restant van het investeringsprogramma Experimenten Bestuursstijl kan vrijvallen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren en ontwikkelen

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) is in 2016 door Provinciale Staten aangeboden [PS/2016/345 ] (bijbehorend besluit).

Hierin staat de invulling en heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur (7.2.1 en 7.2.3).

Mijlpalen:

In 2019 bieden wij u een statenvoorstel aan om de nog beschikbare middelen in de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Daarmee kan verder worden ingezet op het thema Bestuursstijl en Eigenstijds bestuur.