Context

De private markt is minder terughoudend om de relatief jonge en dynamische markt van nieuwe energie te betreden. Het energierendement van het fonds blijft echter beperkt, en zit daarmee aan de onderkant van de vooraf geraamde bandbreedte. De toegevoegde waarde van Energiefonds Overijssel (EFO) blijft volop aanwezig, omdat reguliere financiering voor nieuwe technieken en organisaties zeer moeilijk te verkrijgen is.

In het Coalitieakkoord is de maximale omvang van het Energiefonds Overijssel bijgesteld van € 250 miljoen naar € 200 miljoen. Het Energiefonds is bovendien revolverend gemaakt, waardoor we extra investeringsruimte creëren. In 2018 is de organisatie van EFO volledig heringericht op deze revolverendheid en hebben wij een aanvullende lening verstrekt van € 80 miljoen (zie Monitor 2017 - II). In 2019 kan dan ook, net als de afgelopen jaren, ingezet worden op actieve werving van nieuwe projecten.

Acties

  1. Wij stellen als aandeelhouder de begroting van het Energiefonds vast en zien toe op de uitvoering en verantwoording daarvan.
  2. Wij streven ernaar om via het Energiefonds minimaal € 20 miljoen te investeren in hernieuwbare energie/nieuwe vormen van energie in 2019.

Toelichting op voortgang

Op 13 december 2018 zijn het jaarplan en de begroting 2020 van Energiefonds Overijssel vastgesteld in de Algemene Vergadering. De omvang van Energiefonds Overijssel is € 200 miljoen revolverend. Ultimo 2019 is  € 180 miljoen aan projecten uitgezet: € 169,7 miljoen in leningen en € 10,4 miljoen in participaties. Daarnaast is € 4,4 miljoen aan financiering toegezegd, maar nog niet aan projecten uitgeboekt. De historische uitzetting vanaf de start van het fonds bedraagt € 206,1 miljoen (inclusief nog niet uitgeboekte toezeggingen).

In 2019 zijn 10 nieuwe leningen afgesloten en 2 bestaande leningen opgehoogd. Daarnaast werd één converteerbare lening afgesloten en vonden drie exits plaats. In totaal heeft het fonds in 2019 € 18,7 uitgezet, waarmee het fonds per saldo net niet voldoet aan de provinciale ambitie om € 20 miljoen in projecten te investeren. De fondskosten voor 2019 waren begroot op € 4 miljoen en en komen marginaal lager uit.

Het maatschappelijk rendement van de portefeuille bedraagt ultimo 2019 3.616 TJ/jaar (het energieverbruik van ruim 52 duizend huishoudens) en , 175 structurele en 1.551 tijdelijke arbeidsplaatsen. Hiermee wordt voldaan aan de provinciale doelstelling van 3.000 tot 9.1000 TJ per jaar.  In 2019 wordt over de portefeuille een totaal maatschappelijk rendement behaald van 27,5 TJ/jr/mln en blijft daarmee onder het streefrendement van de provincie van 32 tot 96 TJ/jr/mln. Daarvoor zijn twee redenen. In 2019 is het aantal zonprojecten in portefeuille verder toegenomen. Het maatschappelijk rendement van zonprojecten is lager (10-15 TJ/jr/mln) dan bijvoorbeeld een biomassaproject (ca. 50 TJ/jr/mln). Daarbij komt dat de markt weliswaar al meer (co-)financiert, maar dat Energiefonds Overijssel over het geheel genomen, per project een groter deel van de financiering voor haar rekening neemt dan voorzien. Dit drukt het maatschappelijke rendement.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Energiefonds Overijssel B.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Energiefonds Overijssel