Context

De betaalbaarheid en effectiviteit van het openbaar vervoer staat onder druk. In 2014 is door uw Staten besloten tot een herijking/ombouw van het OV met als doel om binnen 5 jaar tot een begrotingsevenwicht te komen. Om dit te bereiken is de rol van het openbaar vervoer binnen de totale mobiliteit in de huidige samenleving opnieuw gedefinieerd. In het in 2016 door uw Staten vastgestelde Koersdocument OV en bijbehorend besluit is bovenstaande op hoofdlijnen inhoudelijk en procesmatig vastgelegd. Het regionale kernnet OV, bestaande uit treinverbindingen en sterke buslijnen wordt gehandhaafd, geoptimaliseerd qua kwaliteit en gebruikt om hogere reizigersopbrengsten te realiseren. Het aanvullende net wordt alleen bij voldoende gebruik en op maat in stand gehouden of anders afgebouwd. Daarbuiten wordt samen met gemeenten, samenleving en marktpartijen gezocht naar alternatieve mobiliteitsoplossingen. Per saldo dient een goed en door reizigers gewaardeerd mobiliteitssysteem te ontstaan. De ingezette koers heeft inmiddels tot het gewenste resultaat geleid. De transitie van openbaar vervoer naar alternatieve vormen van mobiliteit, zoals beschreven in het Koersdocument OV, maar ook de andere koersdocumenten zoals Fiets en Auto, geeft invulling aan een integrale mobiliteitsaanpak die wij samen met de partners vormgeven. Via het gezamenlijke uitvoeringsprogramma van de diverse koersdocumenten vindt realisatie plaats.