Context

De Faunabeheereenheid (FBE) voert het faunabeheer in de provincie uit, binnen de kaders van het provinciale beleid en op basis van een door ons goedgekeurd Faunabeheerplan. Op 1 september 2019 eindigt het lopende Faunabeheerplan. De FBE dient een nieuw plan ter goedkeuring in en vraagt nieuwe ontheffingen aan, die op 1 september 2019 in werken moeten treden.

De provincie betaalt alle kosten van de FBE in de vorm van een jaarlijkse subsidie. De FBE werkt op basis van een jaarplan. De maatschappelijke impact van het faunabeheer en de wettelijke en juridische eisen die aan het beheer gesteld worden, onder andere op het gebied van de monitoring (zie ook prestatie 3.5.6), vragen meer inzet van de FBE dan in het verleden.

De provincie betaalt een tegemoetkoming in de kosten van landbouwschade veroorzaakt door beschermde diersoorten. BIJ12 beoordeelt en behandelt de schadeclaims op basis van de kaders die wij daarvoor stellen. Wij gaan voor 2019 uit van dezelfde raming als voor 2018, maar de werkelijke schade fluctueert sterk. In 2017 was deze circa 50% hoger dan de raming.

Acties

  1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid.
  2. Wij besluiten over de goedkeuring van het Faunabeheerplan.
  3. Wij volgen de uitvoering van het faunabeheer en sturen die zo nodig bij, in overleg met de FBE.
  4. Wij voeren de valwildregeling uit.
  5. Wij onderzoeken welke acties nodig en mogelijk zijn om populaties van beschermde dieren in balans te brengen met menselijk gebruik, om daarmee schade en overlast te voorkomen.
  6. Wij verlenen een tegemoetkoming in de kosten van landbouwschade, veroorzaakt door beschermde diersoorten.

Toelichting op voortgang

In 2019 hebben wij subsidie verleend aan de Faunabeheereenheid (FBE). Het plafond voor 2019 hebben wij gedurende het jaar opgehoogd naar

€ 420.000. Dit was nodig voor het opstellen en afronden van het Faunabeheerplan 2019-2024 dat wij eind februari 2019 hebben goedgekeurd. Daarnaast heeft de FBE aanvragen ingediend voor schadebestrijding als gevolg van ganzen, vos, wild zwijn en ree.

In 2019 kende de FBE veel wisselingen in de samenstelling van het bestuur en het secretariaat. Mede daarom voerden wij regelmatig met hen overleg over de uitvoering van het faunabeheer.

De FBE voert voor ons de valwildregeling uit. Zij zorgen voor aansturing van de daarbij ingeschakelde vrijwilligers. Ook dit jaar zijn deze vrijwilligers vele keren opgeroepen om aangereden wild uit hun lijden te verlossen. Wij hebben de opdracht voor de uitvoering van de valwildregeling aan de FBE met twee jaar verlengd.

Wij hebben symposia over slimmer faunabeheer bezocht en hebben regelmatig overleg met de andere provincies hierover. Daarnaast voert BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies) een aantal onderzoeken uit om het faunabeheer beter te kunnen uitvoeren. Hier zijn wij nauw bij betrokken. BIJ12 keert ook de tegemoetkoming in faunaschades uit. Op basis van de voorlopige cijfers verwachten wij dat de schade in 2019 lager zal zijn dan in 2017 en 2018. De hoogte van de schade is afhankelijk van vele factoren, zoals schadebestrijding, het weer gedurende het voorjaar en het moment waarop ganzen weer doortrekken. Vooraf een schatting geven van de verwachte schade is daarom erg lastig.

Financiën

Van het beschikbare budget is ruim € 1,2 miljoen besteed aan schadeuitkeringen die via BIJ12 zijn uitbetaald. Daarnaast is voor 2019 een subsidie van € 271.000 verleend aan de Faunabeheereenheid.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Initiatiefnemer, ontwikkelaar, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

  1. Goedkeuring van het nieuwe faunabeheerplan 2019 - 2024 voor 1 maart en ontheffingen op basis daarvan per 1 september.
  2. Voorstel voor aanpassen van de vrijstellingslijst ruimtelijke ingrepen (opgenomen in de provinciale omgevingsverordening), najaar 2019.