Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten op 13 december 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid en de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organis ...

Overzicht

Analyse begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of de uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Voor onze provincie vindt deze toetsing plaats op kerntaakniveau. Per kerntaak wordt beoordeeld of de gerealiseerde lasten binnen het bedrag van de begrote lasten voor de betreffende kerntaak zijn gebleven.
In 2019 overschrijden de gerealiseerde lasten voor Kerntaak 7 Kwaliteit openbaar bestuur de begrote lasten van € 20,8 miljoen met € 20.000. De overschrijding wordt veroorzaakt door een aanvullend benodigde storting van € 1,6 miljoen in de Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtdragers. Zonder deze toevoeging was op Kerntaak 7 sprake geweest van een beperkte onderbesteding.
Een overschrijding van deze omvang valt binnen de rapporteringsgrenzen van de accountant. Tegenover de overschrijding van de begroting met € 20.000 staan bovendien hoger gerealiseerde baten van € 263.000. De accountant neemt deze onrechtmatigheid dan ook niet mee in zijn oordeel.

Omschrijving

Rechtmatig althans telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

1.

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

*

2.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling.

*

3.

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

*

4.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

*

5.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend

*

6.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt

6a.

Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

*

6b.

Geconstateerd na verantwoordingsjaar

*

7.

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas

7a.

Jaar van investeren

*

7b.

Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

*

Budgetafwijkingen die weliswaar in financiële zin binnen de begroting blijven, maar
waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd c.q. activiteiten
zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was aangegeven
en die niet in de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie
“begrotingsoverschrijdingen”. Het gaat hier om afwijkingen van beoogde prestaties en
niet om financiële budgetafwijkingen c.q. niet financiële informatie die de accountant
soms wel waarneemt, maar waar hij niet standaard op toetst. Indien de accountant
deze vorm van onrechtmatigheid waarneemt heeft dit geen gevolgen voor de strekking
van de accountantsverklaring. Wel zal de accountant deze waarnemingen opnemen in
zijn verslag van bevindingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Algemene uitkeringen
De afwijking van € 4,1 miljoen wordt veroorzaakt door de mutaties in de decembercirculaire (€ 4,0 miljoen) en de afrekening van 2018 van +/+ € 100.076. De afwijking in de algemene uitkering is -/- 0,4 miljoen. In de decembercirculaire is een aantal wijzigingen met betrekking tot de decentralisatie- en integratie-uitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen van het Rijk voor bepaalde doelen. Het totaal hiervan is € 4,4 miljoen.

  • Provincie Overijssel ontvangt in 2019 € 1,2 miljoen ten behoeve van de uitvoering van het decentrale deel van de MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT).
  • Het Rijk stelt voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de regio. Overijssel is ontvangende organisatie van deze regio en ontvangt in 2019 € 2.770.627.
  • Alle provincies ontvangen een bijdrage van € 250.000 ten behoeve van de versnelling van flexwonen.
  • Acht provincies ontvangen een bijdrage van in totaal € 518.000 voor regionale financieringstafels, welke kunnen bijdragen aan een betere toegang tot MKB- financiering in de regio’s. Overijssel ontvangt € 45.000.
  • De provincie Overijssel ontvangt € 63.000 voor ondersteuning van het innovatietraject regionale samenwerking RES West Overijssel, in het kader van de versterking van de lokale democratie en de betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie.
  • De provincie Overijssel ontvangt € 25.000 ten behoeve van de Nedersaksische taal en voor projecten die de Nedersaksische taal bevorderen.
  • De provincie Overijssel ontvangt € 24.000 voor het verkort Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Tansport (MIRT) – onderzoek A1/A35.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het eerste onderdeel betreft de 'Nog toe te delen incidentele baten en lasten'. Hoewel er geen afwijking ten opzichte van de raming is opgetreden, is een realisatie op deze post uiterst ongebruikelijk. De raming en realisatie betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen op grond van het advies van de Commissie Jansen aan de provincie Zeeland. Omdat deze bijdrage niet past binnen een van de prestaties binnen de kerntaken, is deze onder dit onderdeel verantwoord.

Het tweede onderdeel betreft correcties op de lasten en baten van voorgaande jaren, waarvoor een meevaller van € 1 miljoen geraamd was. In 2019 bedroegen de correcties uiteindelijk € 2,8 miljoen, bestaande uit circa 250 posten. De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt daarmee € 1,8 miljoen.
Hierna volgt een nadere toelichting op de onderverdeling van dit onderdeel.
Baten
De realisatie op de baten (waarvoor geen bedrag geraamd was) bedroeg € 0,2 miljoen en betrof de vrijval van de Doeluitkering NaNOV, vanwege een eerdere bijdrage aan dit project uit de algemene middelen.
Voorziening dubieuze vorderingen
Uit deze voorziening heeft in 2019 een niet geraamde vrijval plaatsgevonden van € 0,2 miljoen. De hogere vrijval is veroorzaakt door een evengrote ontvangst van één dubieuze vordering in 2019.
Voorziening reorganisatie
In 2019 heeft een daling plaatsgevonden van de ten laste van de voorziening komende WW-lasten. Uit de voorziening is daarom een bedrag van € 0,1 miljoen via de lasten van dit onderdeel vrijgevallen.
Overige lasten
Voor correcties op de lasten uit hoofde van bedrijfsvoeringsactiviteiten is een niet geraamd bedrag van € 0,8 miljoen gerealiseerd, voor € 0,7 miljoen bestaand uit de afrekening met het SSC over 2018.
Voor correcties op de lasten uit hoofde van verleende subsidies was een bedrag van € 1 miljoen geraamd, hierop is een bedrag van € 1,5 miljoen gerealiseerd. Grootste post betrof de afrekening van de fractievergoedingen die in totaal € 0,2 miljoen bedroeg.

Onvoorzien
In 2019 is het niet noodzakelijk geweest het bedrag voor Onvoorzien te benutten.

Reserves per kerntaak