Context

Wij voeren diverse programma’s en projecten uit om onze opgaven voor onder andere water, natuur en mobiliteit in de fysieke leefomgeving te realiseren. Daarbij spelen we in op grote transities zoals de klimaat- en energietransitie. Als initiatiefnemer brengen wij milieu- en duurzaamheidseffecten van onze voorgenomen plannen en projecten tijdig in beeld. Op deze manier kunnen wij milieueffecten goed en tijdig meewegen in besluitvorming. Daarmee geven we invulling aan onze wettelijke plicht. Wij toetsen en adviseren ook over de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen van derden.

Acties

  1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
  2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Toelichting op voortgang

Wij gaven advies bij de voorbereiding van vergunningen en de Provinciale Inpassingsplannen. Dit laatste gold voor projecten uit de Ontwikkelopgave N2000 en enkele wegen- en dijkversterkingsprojecten. Wij hebben ook geadviseerd over  landelijke projecten, zoals Lelystad Airport en de Nationale omgevingsvisie (NOVI). Daarnaast waren wij betrokken bij twee Duitse MER-procedures voor een ondergrondse hoogspanningskabel en de uitbreiding van een intensieve veehouderij.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.