Context

Goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit vergen overleg met partners en inwoners aan de voorkant van idee tot realisatie. Tevens vergt dit experimenten, studies, workshops en dergelijke. Wij evalueren de samenwerking met onze partners periodiek en kwalitatief.

Acties

  1. Wij voeren strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. Wij bepalen gezamenlijk met de gemeenten en waterschappen de strategische agenda.
  2. Wij doen en stimuleren experimenten, studies, workshops, werkateliers, prijsvragen, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee ontwikkelen en verspreiden wij samen met partners kennis en passen deze kennis in de praktijk toe.
  3. Wij realiseren samen met partners projecten waar het provinciaal belang mee gediend is.
  4. Wij onderzoeken de oorzaken van de problematiek van verpaupering van recreatieparken, doen u een voorstel voor een vervolgaanpak en voeren pilots uit.

Toelichting op voortgang

Er is 6 wekelijks strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. We hebben de omgevingstafels en het intern beraad als nieuwe vormen van samenwerking ingericht. Hierdoor zijn we voorbereid op de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Wij hebben diverse gemeenten ondersteund in de voorbereiding van planologisch juridische documenten en procedures door onderzoek te faciliteren. Wij bevorderen kennisuitwisseling tussen gemeenten bijvoorbeeld in Omgevingswettafels.

In het kader van het Inter Bestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) faciliteren wij in het noordwestelijk veenweidegebied en in Twente twee gebiedsprocessen om te leren en experimenteren met de transitieopgaven (klimaatadaptatie en -mitigatie, circulaire economie, etc.) in de praktijk.

In het Vechtdal faciliteren wij een leer- en ontwikkeltraject om verpaupering van recreatieparken tegen te gaan. Hiervoor zijn door de Vechtdalgemeenten 14 pilots op vakantieparken opgestart. Ook zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn best practices geïnventariseerd. Zo hebben wij een beeld gekregen van wat er nodig is om verpaupering aan de onderkant van de recreatiemarkt tegen te gaan. In november hebben wij u per brief (2019/1101641) geïnformeerd over de Evaluatie beleidsaanpassing recreatiewoningen april 2017 en de voortgang van de Motie Hof c.s.  Verpaupering vakantieparken.

Financiën

Ruimtelijke ordening en kwaliteit

Binnen beleidsdoel 1.1 is € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Deze middelen zijn besteed aan het stimuleren en faciliteren van goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit (onderzoeken, subsidies, procesbegeleiding).

Bijdrage ondergrondse verkabeling

Begin 2019 heeft uw Staten € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek met de Motie Stelpstra c.s. Ondergronds verkabelen 's Heerenbroek PS/2019/98. Zoals al aangekondigd in de 2e Monitor 2019 vergt voorbereidend onderzoek van Tennet richting realisatie een langere doorlooptijd. Daarom is dit bedrag nog niet tot besteding gekomen. Wij verwachten dat de realisatie van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels niet eerder dan in 2023 wordt gerealiseerd. Mogelijk wordt er voor het vervolgonderzoek door Tennet in 2020 al aanspraak gedaan op een deel van de gereserveerde middelen (maximaal € 0,17 miljoen).

Wij stellen voor om voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 2 miljoen middels resultaatbestemming door te schuiven naar komende jaarschijven door de volgende bedragen toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid: € 0,17 miljoen aan jaarschijf 2020 en € 1,83 miljoen aan jaarschijf 2023.

Recreatiewoningen

In de perspectiefnota 2019 heeft u € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld voor pilots en een vervolgaanpak voor de problematiek op vakantieparken. De bouwstenen voor de provinciebrede vervolgaanpak zijn pas in de loop van 2019 beschikbaar gekomen. Daarom zal deze aanpak in 2020 ontwikkeld worden. Hierdoor is in 2019 het budget niet volledig gerealiseerd. Wij stellen u daarom voor om voor recreatiewoningen € 93.000 door te schuiven naar 2020 voor de ontwikkeling van de provinciebrede vervolgaanpak.

Wij stellen u voor van het jaarresultaat € 93.000 te bestemmen voor de provinciebrede vervolg aanpak recreatiewoningen in 2020 en dit bedrag

toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van de kerntakenbegroting 2020.

Vrijvallende middelen

De resterende gereserveerde middelen voor deze prestatie vallen vrij naar de  Algemene reserve . Wij stellen u voor om € 33.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve (vrijval). Dit wordt verwerkt in kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie in de voorkantsamenwerking situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: