Context

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken vormt ons kader. Een openbare bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn en heeft als taak te zorgen voor leesbevordering, educatie, informatievoorziening, aandacht voor cultuur en ontmoeting en debat. De bibliotheken werken samen in een netwerk. Voor het in stand houden van dat netwerk zijn het Rijk, provincies en gemeenten samen verantwoordelijk. Rijnbrink heeft als provinciale ondersteuningsinstelling een bijzondere taak bij het ondersteunen van het netwerk en van de lokale bibliotheken. Binnen het takenpakket van Rijnbrink is de provincie verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het interbibliothecair leenverkeer en het stimuleren van innovatie bij de lokale bibliotheken.

Overijssel kent een rijke traditie op het gebied van amateurmuziek. De Stichting Provinciale Bladmuziek en Amateur Muziek zorgt ervoor dat orkesten en koren tegen lage kosten gebruik kunnen maken van partituren en andere bladmuziek. Wij ondersteunen het beheer en uitlenen van de collectie door Rijnbrink.

Acties

  1. Wij monitoren onze afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek).
  2. Wij monitoren de uitvoering van het netwerkprogramma Overijsselse bibliotheken, dat door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is opgesteld.
  3. Wij ondersteunen het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de gemeenten bij bovenlokale innovatieprojecten.

Toelichting op voortgang

Acties 1 en 2

De uitvoering van de afspraken met Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken ligt op koers. Wij voeren periodiek voortgangsoverleg met Rijnbrink en het Bibliotheeknetwerk over de uitvoering van de gemaakte afspraken. Daarnaast is de voortgang ook onderwerp van bespreking met de Overijsselse gemeenten.

Actie 3

Ten aanzien van de innovatieprojecten geldt dat Het project 'Taal Werkt' is geëvalueerd en op basis daarvan is gecontinueerd. Daarnaast hebben wij het project 'TechniekTaal' mogelijk gemaakt en met de extra investeringsimpuls op grond van statenvoorstel PS/2018/1025 de theatervoorstelling 'Letter voor Letter'.

De inzet van de innovatiemiddelen behoeft een evaluatie omdat wij een verschuiving verwachten van inhoudelijke innovatie naar netwerkinnovatie.

Financiën

Resultaat 2019

Bestedingen zijn in lijn met de begroting

Eenmalige impuls moties jaarrekening 2019

Zoals besloten bij de jaarrekening 2019 (PS/2018/458) is € 1 miljoen incidentele middelen toegekend aan de jaarrekening 2019, om de volgende onderwerpen extra aandacht te geven.

€ 0,6 mln. Voor de restauratie Rijksmonumenten en Orgels.  (Prestatie 6.1.2)

€ 0,2 mln. Behoud Nedersaksisch.     (Prestatie 6.1.3)

€ 0,1 mln. Toegankelijkheid Oudste Archieven Overijssel.     (Prestatie 6.1.3)

€ 0,1 mln. Laaggeletterdheid.     (Prestatie 6.4.1)

Op deze prestatie is het gelukt om te ondersteunen bij het “Laaggeletterdheid”. Het toegekende bedrag is volledig toegekend aan de daarvoor bestemde doel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)