Context

Met de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij door een vermindering van de stikstofdepositie voor betere natuur en voor economische ontwikkelingsruimte. Uit de monitoring van het PAS kan naar voren komen dat op een gegeven moment aanvullende emissie reducerende maatregelen nodig zijn (een zogenaamd “reservepakket”). Wij maken met het Rijk daarover nadere afspraken en over ieders rol en inzet.

Een toekomstbestendige balans tussen natuur en landbouw vraagt om de ontwikkeling van nieuwe concepten en benaderingen. Hierbij kan gedacht worden aan natuurinclusieve landbouw en meer circulaire landbouw. Wij stimuleren innovatieprojecten voor de ontwikkeling van concepten en benaderingen die een grotere duurzaamheid verbinden aan een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van de tussenbalans van het coalitieakkoord ronden wij de strategieontwikkeling voor de verduurzaming van het landelijk gebied af, inclusief de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). De strategieontwikkeling geeft ons inzicht in kansen, knelpunten en handelingsperspectieven op basis waarvan vervolgstappen bepaald kunnen worden.

Acties

  1. Indien uit de monitoring blijkt dat dit nodig is, maken we met het Rijk afspraken over de inzet van "reservemaatregelen".
  2. Uitwerking en uitvoering van doorbraakprojecten voor verduurzaming en financieel-economische versterking van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.
  3. Afronden strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.

Toelichting op voortgang

In 2019 hebben wij onze inzet om natuurinclusieve en circulaire vormen van landbouw te stimuleren voortgezet. In de eerste helft van het jaar heeft onze poging om een groep boeren in een aaneengesloten gebied te vinden die hier gezamenlijk stappen in willen zetten (en een zogenaamd doorbraakproject willen starten) nog niet tot succes geleid. Met de uitspraak van de Raad van State over de PAS, is de context waarin we dit proberen te bereiken wezenlijk veranderd.

De stikstofaanpak is in de tweede helft van het jaar in een integraal project binnen Overijssel opgepakt. In IPO-verband zijn wij met het Rijk gestart met overleg over de bronmaatregelen voor de landbouw. Daarbij zijn de ‘reservemaatregelen’ ook betrokken.

In de Strategie Ontwikkeling Landelijk Gebied verkenden wij lange termijnperspectieven voor de verduurzaming van het landelijk gebied. Begin 2019 rondden wij deze strategieontwikkeling af. Wij informeerden u over de uitkomsten (kenmerk: 2019/1100452). Deze uitkomsten zullen wij in 2020 benutten om keuzes te maken voor verschillende Overijsselse gebieden en voor de herziening van de Omgevingsvisie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

1e kwartaal: Oplevering strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.