Context

Om dit te bereiken werken wij tot de invoering van de wet aan onderstaande prestaties:

  1. Wij brengen in beeld wat de impact van de Omgevingswet is op de interne organisatie en hoe hiermee om te gaan, dit stemmen wij af met ketenpartners (zie ook prestatie 1.1.2).
  2. Wij zetten lobby-activiteiten op voor de op te stellen Algemene Maatregelen van Bestuur, de diverse aanvullingswetten en de invoeringswet met als doel de Overijsselse belangen zo optimaal mogelijk te behartigen (zie ook prestatie 1.1.4).
  3. Wij zetten ons er voor in dat in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd waardoor een werkbaar systeem aanwezig is bij de start van de Omgevingswet.

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is 1-1-2021.

Acties

  1. Wij testen de nieuwe werkwijze intern en samen met partners om te beoordelen hoe de Omgevingswet in de praktijk toepasbaar is. De ervaringen hiervan brengen wij in bij het landelijk overleg en gebruiken we voor de aanpassing van onze eigen werkprocessen.
  2. Wij beïnvloeden via lobby de aanvullingswetten en andere wet- en regelgeving van de Omgevingswet.
  3. Wij ondersteunen onze ketenpartners bij de implementatie van de Omgevingswet.

Toelichting op voortgang

Wij organiseren trainingen voor onze eigen organisatie met behulp van door ons zelf opgeleide trainers en het ontwikkelde omgevingsspel. Wij hebben een dashboard en een tijdsplanning gemaakt voor de invoering van de Omgevingswet in de provinciale organisatie. Ook doen wij actief mee in de ontwikkeling van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) en letten hier vooral op werkbaarheid en inpasbaarheid.

Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben we onze belangen behartigd in de diverse aanvullingsbesluiten en de  invoeringsregeling.

Wij overleggen maandelijks met onze ketenpartners om afspraken te maken over de nieuwe werkwijze.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Regisseur voor zover het onze eigen taken en bevoegdheden betreft. Daarnaast het faciliteren van partners.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Omgevingswet Overijssel