Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden.

Acties

  1. Bij de realisatie van beleidsprogramma’s (bijvoorbeeld bij Nieuwe Energie Overijssel) bieden we de digitale ondersteuning van het programma. We richten ons op datamanagement en faciliteren bij het realiseren van de opgaven van de provincie Overijssel.
  2. Wij actualiseren de dynamische impactanalyse Digitaal Stelsel Omgevingswet waardoor de consequenties voor de provinciale informatievoorziening inzichtelijk worden gemaakt en de invoering van de nieuwe wet wordt gefaciliteerd gericht op o.a. het meer ruimte bieden voor initiatieven van burgers en bedrijven.

Toelichting op voortgang

In 2019 hebben we op verschillende manieren digitale ondersteuning geboden aan beleidsprogramma’s. Voorbeelden zijn de verkenning met NEO, het faciliteren van een bestuurlijke afspraak betreffende bedrijventerreinen tussen provincie en gemeenten d.m.v. het realiseren van een monitoringsysteem en het faciliteren van een diversiteit aan projecten en programma’s d.m.v. het realiseren van projectmatige samenwerkingssites. Op basis van de vraag vanuit beleidsprogramma’s c.q. beleidseenheden zijn er nieuwe trajecten gestart zoals Monitoring Natuur en is er ook een vervolg gegeven aan lopende trajecten zoals Informatievoorziening Assetmanagement gericht op de beleidsuitvoering.

In 2019 hebben we de dynamische impactanalyse geactualiseerd en, daar waar relevant, de vervolgactiviteiten geconcretiseerd als input voor het jaarplan 2020. Dit laatste om vanuit Informatievoorzieningsperspectief gereed te zijn voor het invoering van de Omgevingswet.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.