Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Mijnbouwwet, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten. Nieuwe taken nemen we op in beleid en jaarprogramma. Voor 2019 kan dit gaan over opkomende thema’s zoals volksgezondheid en nieuwe ontwikkelingen zoals zeer zorgwekkende stoffen, energie, afvalstoffen en schone lucht.

Wij organiseren een doelmatige en effectieve samenwerking tussen de betrokken uitvoerende instanties.

Acties

  1. Wij stellen het nieuwe beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 1 september vast.
  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 voor 1 december op.
  3. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Toelichting op voortgang

We actualiseerden het Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en stelden dit beleidsplan vast. Op 5 november 2019 (2019/0310947) hebben wij u dit plan toegestuurd. Wij hebben gekozen voor een actualisatie in plaats van een geheel nieuw beleidsplan omdat naar verwachting per 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking zal treden. In 2020 zal nieuw beleid worden opgesteld dat voldoet aan de Omgevingswet en bijbehorende besluiten. In de actualisatie hebben we wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het nieuwe Coalitieakkoord en de consequenties van de uitspraak van de Raad van State over het PAS. Ook het besluit van de Eerste Kamer om af te zien van het asbestverbod is verwerkt evenals een actualisatie en aanscherping van de passages over de grondwaterbescherming.

Op 17 december 2019 is het VTH-jaarprogramma 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit programma is op 19 december verzonden naar Provinciale Staten (2019/1101946). Het programma beschrijft de werkzaamheden voor de VTH-taken waarvoor de Provincie het bevoegd gezag is. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de eenheid Publieke Dienstverlening, de Omgevingsdienst IJsselland, de Omgevingsdienst Twente en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

In 2019 heeft op 14 maart het jaarlijkse provincie-brede ambtelijk coördinatieoverleg VTH plaatsgevonden. In dit overleg gaan uitvoerders van VTH-taken op het grondgebied van de provincie met elkaar in gesprek over kansrijke onderwerpen voor afstemming en samenwerking. Daarnaast zijn de VTH-partners gedurende het jaar een aantal keren per e-mail geïnformeerd over diverse ontwikkeling op het gebied van VTH.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Beleidsplan VTH: 1 september 2019Jaarprogramma VTH: 1 december 2019