Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met de 3 O's (ondernemers, onderwijs en overheid) bevorderen dat kwetsbare groepen, jongeren, ouderen en statushouders (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. We ondersteunen initiatieven en projecten voor kwetsbare groepen ten einde minimaal 1.000 (leerwerk) trajecten met perspectief op werk te realiseren. Streven is dat projecten en initiatieven voortkomen uit de samenwerking van minimaal 2 O’s, waarvan in ieder geval altijd een ondernemer. Mogelijke trajecten zijn: - Werkervaringstrajecten; - Jobcoachingstrajecten; - Leerwerktrajecten.
  2. Wij monitoren de arbeidsmarktpositie van 100 erkende vluchtelingen gedurende de looptijd van het programma 'Iedereen in Overijssel doet mee'.
  3. Wij bieden Kwetsbare Zelfstandig Professionals (onder modaal) de mogelijkheid om voor bijscholing voor de verbetering van de beroepskwalificaties een scholingsvoucher aan te vragen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Er zijn inmiddels 1345 trajecten van de geplande 1500 beschikt.

Actie 2: Hogeschool Windesheim heeft in opdracht van ons onderzoek verricht naar de arbeidsmarktpositie van 100 vluchtelingen. In november 2019 heeft het Lectoraat Sociale Innovatie haar resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Hier waren zo’n 60 mensen van gemeenten en aanpalende organisaties bij aanwezig.

Actie 3: Er worden geen vouchers meer beschikbaar gesteld voor kwetsbare ZP'ers gezien de huidige krappe arbeidsmarkt. In de sectoren waar nu grote personeelstekorten zijn (oa. ICT en Techniek) werken relatief veel ZP-ers. Zij hebben op dit moment allen veel werk en voldoen niet aan de voorwaarde van de regeling dat zij onder modaal verdienen en komen dus niet in aanmerking voor de scholingvouchers.

Financiën

Resultaat 2019

Op deze prestatie is een restant van €0,57 miljoen overgebleven op een totaal van € 1,4 miljoen. Van dit bedrag zullen bestaande verplichtingen op UBS 6.29 1000 kansen van 2019 worden afgehandeld en zal een voorstel worden gedaan om de subsidie in 2020 langer te laten doorlopen.

In behandeling zijn de subsidieaanvragen.

Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2019 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling 6.29 1000 kansen kwetsbare groepen die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel.

Wij stellen u voor om € 125.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.1.1 (Arbeidsmarkt en Onderwijs).

Subsidie 1000 kansen kwetsbare groepen.

Bij de begroting 2020 is aangegeven dat deze prestatie in 2019 zou eindigen. Echter is er toen vanuit gegaan dat alle aanvragen tijdig zouden zijn ontvangen. Niet iedere organisatie heeft tijdig kunnen reageren waardoor wij voorstellen om de subsidie "1000 kansen plan" in 2020 te laten doorlopen. Dit om deze organisaties alsnog de gelegenheid te geven dit te doen, en zo de doelstelling van actie 1 te halen, stellen wij voor de subsidieregeling te verlengen tot 1 juli 2020.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 442.000 over te hevelen vanuit de jaarrekening 2019 behorende bij prestatie 5.2.3 en  toe te voegen aan de jaarschijf 2020 behorende bij de prestatie 5.1.1 (Arbeidsmarkt en onderwijs).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ [PS/2016/196 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Midtermreview uitvoeren en ter bijsturing voorleggen aan Provinciale Staten