Context

Een actuele kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Net zoals wij bij Kerntaak 2 Milieu en Energie de kaders stellen voor de milieuwetten, doen wij dat in kerntaak 3 Vitaal platteland voor de groene wetten. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving.

Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden tot behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij gaan vroegtijdig in overleg met initiatiefnemers om te bevorderen dat initiatieven zo natuurinclusief mogelijk worden uitgevoerd, waardoor procedures ten aanzien van vergunningen soepeler verlopen.
  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijnen en handelen meldingen tijdig af.
  3. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving, vergunningen, ontheffingen en meldingen en treden op tegen illegaliteiten conform het Jaarprogramma. Wij treden handhavend op conform onze handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk).
  4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden om de bekendheid met regelgeving te vergroten en hen te stimuleren vroegtijdig contact te zoeken over de voorbereiding van projecten/evenementen. Dit helpt om het project/evenement uitvoerbaar te krijgen en belemmeringen op te heffen.
  5. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot groene wetten uit.
  6. Wij voeren pilots uit om te onderzoeken of toezicht en handhaving vereenvoudigd kunnen worden door gebruik te maken van big data.

Toelichting op voortgang

Als gevolg van de uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de vergunningverlening voor activiteiten die leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden stil komen te liggen. Om vergunningverlening weer op gang te brengen waren beleidsregels noodzakelijk. Op 10 december 2019 hebben wij de huidige beleidsregels vastgesteld. In deze periode zijn er wel aanvragen binnengekomen die niet konden worden afgehandeld.

Daarnaast heeft de rechtbank in augustus en oktober 2019 140 vergunningen vernietigd die onder de PAS zijn verleend. Deze aanvragen moeten opnieuw beoordeeld worden binnen het nieuwe beleidskader.

In juli 2019 hebben wij de aanvragers met een lopende procedure gevraagd in te stemmen met het opschorten van de termijn tot 1 juni 2020. Bijna alle aanvragers zijn hiermee akkoord gegaan. Ook de aanvragers van een vergunning die vernietigd is, hebben wij benaderd voor uitstel van de beslistermijn. Ook deze aanvragers zijn hiermee akkoord gegaan. Een aantal aanvragers besloten om hun aanvraag naar aanleiding van ons verzoek in te trekken.

De geplande controles op de naleving in het kader van het Jaarprogramma 2019 zijn uitgevoerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is opgetreden conform onze Handhavingsstrategie.  Het aantal geplande controles bij agrarische bedrijven is niet gehaald. De PAS-uitspraak heeft tot gevolg dat controles complexer worden. Ook hebben wij meer handhavingsverzoeken ontvangen waar extra capaciteit op is ingezet.

Financiën

Als gevolg van de PAS uitspraak in 2019 zijn er minder agrarische vergunningen (gebiedsbescherming) afgegeven. Hierdoor zijn de legesopbrengsten lager dan begroot. Hier staat tegenover dat de uitvoeringskosten voor deze werkzaamheden ook een stuk lager zijn.

Daarnaast is een deel van het budget ingezet voor de inhuur van kaderstelling groene wetten en beleidsontwikkeling soortenbeleid.

Resultaatbestemming extra capaciteit stikstofdossier

In december 2019 is de vergunningverlening voor de agrarische sector weer op gang gekomen door het vaststellen van nieuwe beleidsregels. De druk op de huidige capaciteit is te groot om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit gaat om het wegwerken van aanvragen die stil hebben gelegen in afwachting van de nieuwe beleidsregels, het opnieuw beoordelen van vernietigde vergunningen, complexere controles en extra handhavingsverzoeken. Om te kunnen voldoen aan de vraag is het vereist dat voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 capaciteit wordt vastgelegd. Wat het betekent voor de rest van het jaar (en volgende jaren) wordt nog uitgewerkt en voorgesteld in de P-nota.

Om deze piek op te kunnen vangen stellen wij u voor om een bedrag van € 500.000 middels resultaatbestemming (ruimte personeelsbudget 2019) toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2020 (personeelsbudget 2020).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62 ] (bijbehorend Besluit).