Context

Van inwoners van Overijssel wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen, werken en leven. Kortom zelfredzaam zijn. Er is zorg over toenemende tegenstellingen in de maatschappij, waarin niet alle inwoners meer mee kunnen doen. Gemeenten worden uitgedaagd om met vaak beperkte middelen, inwoners zo goed mogelijk te faciliteren. Met als doel een inclusieve samenleving, waar iedereen tot zijn recht kan komen en waarin mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. We zien steeds meer initiatieven ontstaan die bijdragen aan het langer thuis kunnen wonen, zoals de ontwikkeling van nieuwe diensten en flexibele woonvormen. Er is echter wel een verbinding nodig tussen investeringen in de fysieke leefomgeving met maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. De ervaring die wij in 2018 hebben opgedaan, gebruiken we in 2019 om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij continueren de regeling Zelfstandig leven en gezond bewegen voor de uitvoering van projecten en het ontwikkelen van diensten en voorzieningen.Daarbij zetten we actief in op kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers.
  2. Wij ondersteunen experimenten en pilots met aandacht voor slimme verbindingen met andere programma's zoals wonen, duurzaamheid, nieuwe bestuursstijl. We verbinden initiatieven binnen het programma sociale kwaliteit actief met opgaven wonen en ruimtelijke kwaliteit. Dit levert duurzame en gedragen nieuwe initiatieven op.
  3. Wij blijven ons samen met gemeenten en initiatiefnemers inzetten voor een inclusieve samenleving. Daarom ondersteunen wij samen met gemeenten en initiatiefnemers maatschappelijk projecten die zorgen voor het vergroten van de (economische) zelfstandigheid en levensvaardigheden van (kwetsbare) inwoners.

Toelichting op voortgang

Actie 1

In 2019 hebben we de subsidie regeling zelfstandig leven en bewegen opengesteld. Gedurende het jaar is het plafond opgehoogd. De regeling is erg succesvol en bied door zijn brede scoop mooie mogelijkheden om in te spelen op de behoefte aan ondersteuning in de samenleving.

Actie 2

Ook in 2019 hebben zowel gemeenten als initiatiefnemers ondersteuning gekregen bij het verder brengen van hun project. Er is geïnvesteerd in de adviesgesprekken met initiatiefnemers, thema bijeenkomsten en bestuurlijke contacten. De contacten met gemeenten zijn aangehaald en verbeterd, waardoor we meer kunnen aansluiten op gemeentelijk sociaal beleid. Subsidies zijn verstrekt voor het uitvoeren van verkenningen, ontwikkelen van businessplannen en arrangementen. We spreken zo’n 200 initiatiefnemers per jaar.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de Turkse Tukkers aan zet (Stichting FC Twente), Healthy Ageing (PROO), crossovers met het programma Human Capital (Laat ze niet Los en een leer/werktraject met Staatsbosbeheer) en wonen (St. Isodorushoeve, 24-uurs zorg Diepenheim en Brokanthuis). Daarnaast hebben we ingezet op de relaties met gemeenten.

Actie 3

Samen met gemeenten en initiatiefnemers (maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven) zijn we in ‘coalitievorming’ (krachtige coalities) aan de slag gegaan met actuele vraagstukken en de oplossing hiervan op het gebied van zelfstandig leven en welzijn. Dit heeft geleid tot een aantal grote projecten (ASV’s) zoals, Buur & Zo (sociale zorg- en welzijnsinnovatie), Vitaal en Veilig Thuis en de Vitale beweging (positieve gezondheid, preventieve kant van welzijn). Op deze manier ontdekken we hoe we elkaars handelingsperspectief kunnen vergroten en inwoners uit Overijssel langer zelfstandig kunnen leven. Verder zijn we samen met de VNG Overijssel – platform Sociaal Domein de samenwerking met gemeenten verder aan het verkennen. We kijken naar waar we elkaar concreet (in projecten) verder kunnen helpen.

Aanvullende actie Digitale dorpen: deze is uitgevoerd. Zie financiele toelichting.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit