Context

Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel. De herijking eindigt in 2018, maar de transitie van openbaar vervoer, zoals beschreven in het Koersdocument OV, wordt nog de nodige jaren voortgezet. Binnen de transitie zoeken wij samen met partners naar nieuwe vormen van mobiliteit en blijven we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Een van de voorbeelden is het in 2018 ontwikkelde Twente-flex als vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer.


De voor de transitie opgestelde subsidieregeling "Nieuwe mobiliteit" is voor geheel Overijssel.

De transitie van het OV zetten we ook voort in aanbestedingstraject voor het OV in 2020.

Acties

  1. Wij gunnen de busconcessie IJssel-Vecht in het eerste kwartaal en starten de implementatie.
  2. Wij evaluëren het nieuwe vraagafhankelijke OV-systeem Twente-flex in Rijssen-Holten. Daarnaast onderzoeken wij of dit systeem ook in andere gemeenten een meerwaarde kan bieden.
  3. Wij realiseren laadinfrastructuur op strategische plekken voor elektrisch rijden van bussen in het kader van de verduurzaming van het openbaar vervoer.
  4. Wij ondersteunen inspirerende initiatieven vanuit de samenleving met kennis en financiën om de haalbaarheid te vergroten.

Toelichting op voortgang

Met betrekking tot voornoemde opgenomen acties laten wij u weten dat:

  • de busconcessie IJssel-Vecht is gegund aan Keolis. De vervoerder is direct gestart met de implementatie.
  • het OV-systeem Twents-Flex goed functioneert. Een onderzoek naar toepassing in Borne heeft plaatsgevonden. Alle partijen zien een meerwaarde. Onderhandelingen over de prijs voor de uitbreiding zijn nog niet afgerond.
  • de realisatie van de laadinfrastructuur voor uitvoering in 2020 ter voorbereiding van de start van de nieuwe concessie in december 2020  is voorbereid.
  • in 2019 met 5 partijen overleg is geweest over inspirerende initiatieven.

Financiën

Op deze prestatie is het geraamde budget voor de lasten van ruim € 3,7 miljoen voor bijna € 2,6 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding kan als volgt worden verklaard:  

- Transitie naar ‘zero emissie’ busvervoer

Bij monitor II zijn de kosten voor 'zero emissie' busvervoer voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht neerwaarts bijgesteld naar een bedrag van € 2,5 miljoen in 2019. Inmiddels is dit budget grotendeels in opdrachten weggezet echter, blijven de daadwerkelijke bestedingen in 2019 steken op circa € 0,3 miljoen (onderbesteding ca. € 2,2 miljoen);

- Subsidieregeling nieuwe mobiliteit

Het gebruik van de subsidieregeling ‘nieuwe mobiliteit’ is in 2019 nihil, geweest. Dit resulteert in een onderbesteding van € 0,4 miljoen;

Verder is er een baat geboekt voor € 0,5 miljoen die niet was begroot. De baat bestaat uit de doorbelasting van een deel van de kosten voor inhuur ten behoeve van de concessie IJssel-Vecht richting provincie Gelderland en Flevoland.

De baten leiden in 2019 tot een lagere onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel .

De overgebleven gelden zullen in 2020 voor deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 2,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.2.1 van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 en bijbehorend besluit