Context

Er wordt in Overijssel te weinig bewogen. Uit onderzoek blijkt dat inwoners in Twente minder gezonde levensjaren hebben dan elders in Overijssel. Ook is aangetoond dat kinderen te weinig buitenspelen en zich motorisch onvoldoende ontwikkelen. Tegelijkertijd weten sportorganisaties hun maatschappelijke rol steeds beter te benutten. (Breedte)sport is een belangrijk middel om gezondheid te bevorderen en mensen te verbinden. Er ontstaan daardoor nieuwe maatschappelijke initiatieven. De inzet van kwartiermakers breedtesport en talentontwikkeling in 2017 en 2018 heeft geresulteerd in intensieve samenwerking tussen gemeenten en betrokken (sport- en onderswijs)organisaties.  In Twente hebben de veertien samenwerkende gemeenten een gezamenlijke visie op sport ontwikkeld, waarin zij aan de provincie een regierol vragen op het versterken van breedtesport en talentontwikkeling. Samen met andere sport actieve provincies hebben we het ministerie van VWS uitgedaagd om meer aandacht te hebben voor sport en bewegen. Onder de noemer 'Een leven lang bewegen in Overijssel' is in 2018 een gezamenlijke ambitie met gemeenten en betrokken organisaties geformuleerd.

Acties

  1. Wij geven inhoud aan 'Een leven lang bewegen in Overijssel' door bij te dragen aan robuuste en bovenlokale projecten die zorgen voor een toenemende gezondheid van inwoners van Overijssel door de inzet van sport en bewegen.
  2. Wij versterken de infrastructuur breedtesport en talentontwikkeling naar een duurzaam netwerk van partners.
  3. Wij dragen bij aan de uitvoering van projecten via de regeling zelfstandig leven en gezond bewegen.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Vanuit de ambitie LevenLangBewegen investeerden we in grote projecten in samenwerking met Overijsselse gemeenten rond talentherkenning, talentontwikkeling en zijn 2 talentregisseurs in Overijssel aan de slag. Daarnaast hebben dit uitvoering gegeven door de subsidieregeling UBS 10.2 "Zelfstandig wonen en gezond bewegen" en UBS 10.4 "Challange Bewegen openbare ruimte"  uit te voeren.

Actie 2

In 2019 is de samenwerking tussen de Overijsselse sportbedrijven en de stichting Topsport Overijssel verder uitgebouwd. Opnieuw vond de kennisbijeenkomst GO Overijssel plaats. Daarnaast hebben we samen met deze alliantie het initiatief genomen tot de startbijeenkomst voor een Overijssels Sportakkoord. Op de eerste bestuurlijke bijeenkomst is doorgepraat over de Overijsselse ambities voor een Gezond Overijssel waarin iedereen een leven lang kan bewegen. De thema’s aangepast sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport kwamen hierbij naar voren. De bijeenkomst heeft geleid tot een plan van aanpak van de Overijsselse Sportbedrijven om te komen tot een Overijssels SportAkkoord. In 2020 zal dit verder worden uitgewerkt. Daarnaast zal in 2020 ingezet worden op het verbeteren van het kennisnetwerk door projecten en plannen door heel Overijssel slim aan elkaar te verbinden.

Actie 3

In 2019 is de subsidieregeling ‘Bewegen in de openbare ruimte’ opengesteld. Initiatiefnemers konden tot maximaal €25.000,- subsidie ontvangen voor een project dat bewegen in de openbare ruimte stimuleert. De regeling en de bijbehorende ondersteuning vanuit de helpdesk voorziet in een grote behoefte. In 2019 is het subsidie plafond vanwege de hoge vraag verhoogd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit