Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

Door aanvullende of wijzigende wetgeving op het gebied van energie, zeer zorgwekkende stoffen en afvalstoffen is een versnelde actualisatie van vergunningen nodig.

Acties

  1. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven beoordelen wij de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
  3. Het toezicht op de naleving voeren wij uit overeenkomstig het jaarprogramma.
  4. Wij treden handhavend op conform onze handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk).
  5. Wij maken In 2019 een inhaalslag in verband met versneld actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.
  6. Wij voeren pilots uit om te onderzoeken of toezicht en handhaving vereenvoudigd kunnen worden door gebruik te maken van big data.

Toelichting op voortgang

De Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ), de Omgevingsdienst Twente (ODT) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) hebben de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) werkzaamheden uitgevoerd conform het vastgestelde VTH-programma 2019. Voor de ODT was 2019 het startjaar. Per 1 januari is de ODT als nieuwe dienst gestart, waarin de aangesloten gemeenten en de provincie, een groot deel van de milieutaken hebben ingebracht.

De verleende vergunningen/meldingen zijn voor ca. 95% binnen de termijn verstrekt. Waar dit niet is gelukt, heeft dit vaak te maken met de complexiteit van de aanvragen. Bij dreigende termijnoverschrijding stemmen we dit af met de aanvrager zodat we de procedure zorgvuldig kunnen afronden.

We voerden de geplande controles op de naleving in het kader van het jaarprogramma 2019 uit. We traden op tegen de geconstateerde overtredingen conform onze handhavingsstrategie. De OD-IJ en de ODRN hebben de actualisatieslag uitgevoerd welke bij de ODT voor 2020 staat gepland.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.