Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgesteld: ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’. Dit programma kent een omvang van € 40 miljoen en realiseert meer (internationale) bezoekers en meer bestedingen en daardoor meer banen. Wij participeren in dit programma (PS/2016/287) met een bijdrage van € 10 miljoen. Dit bedrag investeren wij in een aantal  projecten binnen de 5 hoofdlijnen van het programma, waaronder marketing, produktinnovatie en kennisoverdracht aan ondernemers. De overige middelen worden door gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen (Europa, natuur- en cultuurorganisaties en kennisinstellingen)  ingebracht.

Acties

  1. Wij ondersteunen het Marketingprogramma van MarketingOost voor 2019 inclusief participatie in drie metrolijnen van NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen): Hanzesteden, Kastelen & buitenplaatsen en Water, waaraan de Liberation Route Europe (LRE) is toegevoegd. Deze lijnen benutten de (werkgelegenheids-) groei door internationaal toerisme.
  2. Wij ondersteunen zes tot tien innovatieve cross-over projecten in een voor- en najaarstender op het gebied van sport, zorg, cultuur, natuur en agro & food. Deze productinnovaties maken Overijssel gevarieerder en aantrekkelijker voor bezoekers en inwoners.
  3. Overijssel is een vijfsterren-provincie voor fietsen (predicaat Landelijk Fietsplatform). In het programma van de stichting '365-dagen fietsen in Overijssel' komen sport, bewegen, gezondheid en vrije tijd samen. Wij ondersteunen dit programma met middelen uit de economische én de mobiliteitsportefeuille ('Koersdocument Fiets'). Marketing Oost neemt het vijfsterren-predicaat op in haar marketingprogramma, waarin fietsen in Overijssel een prominente plaats heeft.
  4. Wij ondersteunen het programma voor ondernemers & onderwijs op basis van onderzoek in 2017 van Saxion Hogescholen (Hospitality Business School-HBS). Marketing Oost (incl. Kennispunt Oost) is projecttrekker. In 2019 wordt het programma 'TOTO' (Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers) voor de verbreding en verdieping van (nieuwe) markten en productontwikkeling voor (maximaal) 125 ondernemers uitgevoerd. MarketingOost (incl. KennispuntOost) is projecttrekker.
  5. Wij ondersteunen Gastvrij Overijssel door het benutten van onze contacten met Europese (regionale-) overheden, marketingorganisaties en bedrijven in het uitwisselen van kennis en ervaring tussen bedrijven uit het Europese topsegment rond doelgroepsegmentatie, bedrijfsinnovatie/ klimaatadaptatie en sectororganisatie. De focus ligt op Duitsland (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen), België (Vlaanderen) en Spanje (Catalunya).
  6. Wij voeren het meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn 2019-2021 uit.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Met onze bijdrage is MarketingOost in staat geweest om de 3 verhaallijnen van het NBTC te ontwikkelen. De Hanzestedenlijn bleek een groot succes. De LiberationRoute Europe (LRE) is verder in ontwikkelinggenomen, waarbij de aftakking van deze route door Overijssel nader door de stichting ''LRE'' wordt ingevuld. Hierbij is een koppeling gelegd met het in 2019 (verbouwde) Memory Museum in Nijverdal en de (aanstaande) uitbreiding van het Infocentrum bij de Canadese begraafplaats in Holten.

Actie 2: De PMPC-regeling stelde in totaal 30 ondernemers (10 in 2019) in staat om tot produktontwikkeling en -vernieuwing te komen. Deze sloten aan bij de kernkwaliteiten van de Overijsselse regio's. Door deze productinnovatie is de regionale 'menukaart' versterkt.

Actie 3: Overijssel was ook in 2019 een provincie met een uitstekende routeinfrastructuur. Met het gerealiseerde mountainbikeroutenetwerk behoort Overijssel tot de landelijke top. Productinnovaties als de 6 'kromme sturen routes', die door de stichting ''365 dagen fietsen' werden ontwikkeld geven verder kleur aan het fietsklimaat in Overijssel.

Actie 4: Het TOTO-programma (Topondernemers toeristisch Overijssel) maakt het mogelijk dat in totaal 125 ondernemers werden ondersteund in productvernieuwing, bedrijfsinnovatie en het verbeteren van hun toegang tot de (internationale) markt. Overijssel kent inmiddels 15 Europse topbedrijven (grootste aantal binnen Nederland en 3e plaats in Europa na Catalunya en Veneto).

Actie 5: De door de provincie geïniteerde uitwisseling van kennis en ervaring tussen Spaanse (Catalunya) en Overijsselse bedrijven heeft ertoe geleid dat 15  topondernemers in Overijssel geïnspireerd raakten hun bedrijf internationaal sterker te promoten en hun bedrijfsvoering hierop in te richten.

Actie 6: In 2019 zijn door de gemeente Steenwijkerland voorbereiding getroffen voor de uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn en  is aansluiting van dit programma bij de RegioDeal Zwolle gerealiseerd. In 2020 wordt het programma inclusief de te verwachten Rijksfinanciering in uitvoering genomen.

Financiën

Resultaat 2019

Van de € 3,7 miljoen is een bedrag van € 1,08 miljoen overgebleven. De belangrijkste verklaring is de € 0,928 bestemd voor de Regio Deal Giethoorn, waarvan de aanvragen pas in 2020 worden verwacht. We hebben besloten om dit bedrag mee te nemen naar 2020.  Daarnaast stellen we voor om een deel van het restant te gebruiken om lopende verplichtingen van 2019 af te handelen.

Regio Deal Giethoorn

In 2019 is begonnen met de uitvoering van Regio Deal Giethoorn. De gemeente werkt aan het opstellen van vereiste deelaanvragen conform provinciale subsidiesystematiek. Deze aanvragen komen in de loop van 2020 bij de provincie binnen.  Voorstel is het bedrag voor 2019 beschikbaar te houden in 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.5.1 een budget van € 0,928 miljoen van de jaarschijf 2019, door te schuiven naar de jaarschijf 2020 naar prestatie 5.2.4 (Meerjaren programma leefbaar Giethoorn).

Begrotingswijziging

Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2019 leggen wij u een voorstel voor begrotingswijziging voor. In november 2019 is de laatste aanvraag binnen gekomen van € 150.000 om diverse projecten uit te voeren (Vitaliteit dagprogramma, samenwerking Overijsselse koloniën van weldadigheid en samenwerking Hardenberg Ommen) door Marketing Oost. De verwerking van deze verplichting zal in 2020 worden uitgevoerd.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 150.000 van de jaarschijf 2019 over te heven naar jaarschijf 2020 behorende bij prestatie 5.4.1 (Gastvrij Overijssel) om uitvoering te geven aan deze verplichting.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ [PS/2016/287 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Eind 2019 presenteert Gastvrij Overijssel een nieuwe uitvoeringsprogramma waarin de ambities van de vrijetijdssector en de verlangens voor provinciale ondersteuning voor de periode 2020-2023 zijn opgenomen. Dit programma wordt aan Provinciale Staten voorgelegd.