Context

Het is een uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en onze partners. Belangrijk is het volgen van maatschappelijke en provinciale ontwikkelingen die vragen om verandering of versnelling in het beleid of aanvullende investeringen nodig maken. Dit vraagt meer dan ooit om een bestuur dat goed op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk richting geeft aan de maatschappelijke opgaven.

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen). Zij hebben een volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol en controleren Gedeputeerde Staten op het door hen gevoerde beleid.

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten aandacht voor autonome ontwikkelingen.

De griffie adviseert en ondersteunt Provinciale Staten voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces.

Acties

  1. Experimenteren met verschillende vergadervormen door Provinciale Staten.
  2. Provinciale Staten organiseren minimaal 1 (staten)bijeenkomst waarbij het contact met inwoners centraal staat.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.