Context

Het provinciale natuurbeleid is verbreed naar beleven, benutten en beschermen. Daarmee is er meer aandacht voor het verbinden van natuur en samenleving. Samen met onze partners hebben we bepaald dat de vergroening van steden en dorpen en meer speelruimte voor kinderen in de natuur daarbij prioriteit heeft. Daarnaast richten we ons op het versterken van de relatie tussen de zorg en groen. Er bestaan diverse dwarsverbanden tussen natuur & samenleving en andere (provinciale) programma’s en acties, zoals het versterken van de samenhang tussen natuur en economie, het regionaal adaptatieplan, sociale kwaliteit en de actie Stimuleren natuurinclusief denken en werken (3.3.7).

Acties

  1. Samen met onze partners geven we uitvoering aan het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen.
  2. Samen met gemeenten en andere partners geven wij uitvoering aan het Plan van Aanpak voor Vergroening van Steden en Dorpen.
  3. Wij stimuleren maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur dichtbij' en prijsvraag Groen, Groener, Groenst.
  4. Wij bevorderen het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen.

Toelichting op voortgang

Vanuit deze prestatie hebben wij acties uitgevoerd om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met natuur en hen te betrekken bij de vergroening van de eigen woonomgeving.

Via de actie Groene Schoolpleinen hebben 80 scholen een provinciale subsidie gekregen voor de vergroening van hun schoolplein. Met de scholen bereiken we niet alleen kinderen maar nemen we ouders, leerkrachten en de buurt mee in de ambitie om meer groen en biodiversiteit te realiseren. Tijdens kennis- en inspiratiebijeenkomsten zijn scholen, ontwerpers, procesbegeleiders en hoveniers van informatie voorzien, zijn vragen beantwoord en is kennis en ervaring uitgewisseld.

Voor de vergroening van steden en dorpen is de samenwerking met gemeenten geïntensiveerd. In vier bijeenkomsten van het Doe- en Leernetwerk en een online platform voor gemeenteambtenaren zijn verschillende actuele en kansrijke thema’s onder de aandacht gebracht, zijn vraagstukken van gemeenten uitgewerkt en is gezocht naar slimme verbindingen met andere beleidsthema’s.

Om zoveel mogelijk inwoners mee te krijgen in de groene beweging is het Actieplan Overijssel Tuiniert gestart. Hierin zijn de mogelijkheden voor meer natuurlijke, groene tuinen getoond en is o.a. de prijsvraag “Help mijn tuin heeft tegels!” uitgevoerd. Een formule waarmee veel inwoners zijn bereikt. Maar liefst 245 Overijsselaars stuurden een foto van hun versteende tuin in. Tien van hen kregen een tuin make-over naar een groene tuin met meer plek voor plant, dier en natuurbeleving.

Via de subsidieregeling Natuur en Samenleving hebben ruim 20 initiatieven adviezen en een financiële bijdrage gekregen voor hun plannen op het gebied van o.a. beleeftuinen, eetbaar groen, groene speelplekken, groene straten en Groene Lopers. Door netwerkbijeenkomsten te organiseren (Groene Lopers en Zorg en Groen) stimuleerden we initiatieven en kruisbestuiving.

Om de groene beweging onder zoveel mogelijk doelgroepen te laten groeien, hebben we stevig op communicatie ingezet. Via nieuwsbrieven, artikelen en sociale media communiceerden we uitgebreid over de verschillende projecten. Op 1 april is de website www.natuurvoorelkaar.nl gelanceerd. Dit is een belangrijke manier om aan bewustzijn van natuur voor mensen te werken. Rondom het thema Zorg en Groen is het magazine Vitamine Groen uitgebracht, met daarin inspirerende verhalen van initiatiefnemers van groene zorgprojecten bij o.a. ziekenhuizen, revalidatiecentra en woon-zorgaccommodaties voor ouderen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

In het tweede kwartaal publiceren we de handreiking voor natuurinclusief werken en het vergroenen van steden en dorpen.