Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Het voorkeursalternatief wordt versneld uitgevoerd door het mee te koppelen met de versnelling van de 2e fase van het project IJsseldelta.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij stellen het Plan in Hoofdlijnen vast.
  2. Bestemmingsplanwijziging door gemeenten Kampen en Dronten.
  3. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307
  4. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Toelichting op voortgang

Actie 1 Plan in Hoofdlijnen.

Op 12 februari 2019 zijn de Plannen in Hoofdlijnen "Ombouw provinciale weg N307 Roggebot-Kampen" en de "N307 Ontsluiting Schansdijk" door ons  vastgesteld.

Vervolgens hebben uw Staten bij Statenbesluit PS/2019/54 op 27 februari 2019 een investeringskrediet van € 13,5 miljoen voor de ombouw van de

N307 Roggebot-Kampen en éénmalig een bedrag van € 2,5 miljoen voor de structureel toekomstig hogere onderhoudskosten beschikbaar gesteld.

Actie 2 en 3 Bestemmingsplanwijziging door gemeenten Kampen en Dronten en de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307.

Beide bestemmingsplanwijzigingen zijn in voorbereiding bij de gemeenten. Begin 2020 worden de bestemmingsplannen samen met de andere hoofdvergunningen aan de bevoegde gezagen aangeboden. Dit is later dan aanvankelijk gepland, maar dat leidt naar verwachting niet tot vertraging van het project.

Actie 4 De realisatiefase.

Eind 2019 is de aanbestedingsprocedure voor de ombouw van de N307 Roggebot-Kampen gestart. De uitvoering vindt in de periode 2020-2023 plaats. Het watergerichte deel van dit project, het verwijderen van de Roggbotsluis, moet begin Q4-2022 gereed zijn. Daarmee ligt dit project nog op schema.

Voor verdere informatie zie de websites www.overijssel.nl/N307 en www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/n307 .

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N307 en www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl