Context

De nationale parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug ontwikkelen zich naar een hoger ambitieniveau waarbij de nadruk ligt op het beleven en benutten van de natuur- en cultuurwaarden van de parken. Zij zetten in op het versterken van hun betekenis voor de regionale economie. Deze ontwikkeling is in lijn met onze ambitie voor beide parken.

Medio 2018 is het rijk gestart met het formuleren voor een nieuwe standaard voor het predicaat “nationaal park”. De provincies zijn daarbij betrokken. Onze lokale partners houden het voortouw bij de verdere ontwikkeling van de parken, ook als het rijk een nieuwe standaard introduceert. Voor Weerribben-Wieden ligt er een relatie met het Interbestuurlijk Programma uit het regeerakkoord.

Acties

  1. Samen met andere provincies overleggen wij met het Rijk over het invoeren van een nieuwe standaard voor de nationale parken. Samen met onze lokale partners spelen we in op deze ontwikkeling om kansen voor de parken te benutten met behoud van hun eigen rol en verantwoordelijkheid.
  2. Wij ondersteunen de nationale parken om op een hoger ambitieniveau te komen. Daartoe voeren wij periodiek overleg met de beide parken over de uitvoering van hun investeringsagenda. Waar nodig zetten wij ons samen met hen in om de afgesproken resultaten in 2019 te behalen.
  3. Wij werken met onze nationale parken samen om de synergie tussen natuur, economie en samenleving optimaal te benutten.

Toelichting op voortgang

Met een brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening aan de Tweede Kamer en het beschikbaar komen van een eenmalige impuls van landelijk € 6 miljoen voor een kwaliteitssprong van de Nationale Parken is er in 2019 weer voortgang gekomen in de gezamenlijke aanpak van Rijk en provincie. Met beide parken in Overijssel hebben wij besproken of en zo ja hoe de parken willen en kunnen transformeren richting de Nieuwe Standaard en welke inspanning daar voor nodig is. Ons aanbod om de parken hierbij verder te ondersteunen zullen wij in 2020 concreet invullen.

Financiën

In 2019 is geen budget opgenomen voor de Nationale Parken omdat in 2017 voor beide parken een meerjarige subsidie is verleend voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Facilitator

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbijdrage nationale parken 2017 - 2019 [PS/2017/288 ] (bijbehorend besluit).