Context

Ervaringen met de aanpak van asbestdaken in Overijssel en ervenpilots in vier Overijsselse gemeenten leren, dat maar een deel van de erfeigenamen in staat is om zelf alle benodigde kennis te verzamelen en te combineren, om tot een integraal ontwikkelingsplan voor het erf te komen. Daarom worden keuzes voor het erf vaak gefragmenteerd gemaakt, evenals de bijbehorende investeringen. Particuliere en bedrijfsmatige erfeigenaren staan de komende jaren voor een aantal ingrijpende ontwikkelingen en bijbehorende keuzes en investeringen die juist om een meer integrale afweging vragen. Verduurzaming en hoe om te gaan met vrijkomende bebouwing zijn hier voorbeelden van. Daarbij zal naar verwachting het moeten voldoen aan het asbestdakenverbod 2024 deze keuzes en investeringen versneld op gang brengen in het Overijsselse buitengebied. Hier hoort eventueel ook het gestructureerd beëindigen van het bedrijf en/of het overdragen van grond en vastgoed aan een volgende eigenaar bij een mogelijke ontwikkeling. We richten ons op het bundelen en toegankelijk maken van de benodigde kennis én het helpen van alle erfeigenaren om keuzes te maken (afgestemd op de individuele situatie). Kern van de aanpak is het beschikbaar stellen van goed opgeleide en ervaren ervencoaches.

Acties

  1. We willen minimaal vijf erfcoaches opleiden.
  2. We bouwen een integrale website voor eigenaren in het landelijk gebied.
  3. De erfcoaches zijn in minimaal vijf gemeenten actief.

Toelichting op voortgang

In het voorjaar zijn we gestart met Toekomstgerichte Erven. Momenteel zijn er elf erfcoaches actief in Overijssel. Na een opstartperiode is er nu een grote vraag naar gesprekken met erfcoaches. Om een beeld te geven van de casussen die bij de erfcoaches terecht komen beschrijven we kort een aantal casussen.

- Het omvormen van twee varkensstallen naar doorstroomwoningen.

- Het plaatsen van een kleine windmolen op een agrarisch erf zodat de opgewekte energie in combinatie met zonnepanelen constanter is.

- Het zorgvuldig overdragen van een agrarisch bedrijf naar de volgende generatie.

- Een net aangekocht woonerf verduurzamen met oog voor landschap en biodiversiteit.

- Het zoeken van een nieuwe functie voor een cultuurhistorisch waardevol bijgebouw.

De erfcoaches hebben een uitgebreide opleiding gehad waarbij verschillende onderwerpen aan de orde kwamen zoals gesprekstechnieken, biodiversiteit, bedrijfsovername bij agrarische bedrijven. De website buitenkansenoverijssel.nl is uitgebreid tot een integrale website voor eigenaren in het landelijk gebied en wordt nog verder uitgebreid waarbij we de ervaringen van de erfcoaches gebruiken. De erfcoaches zijn momenteel in 20 gemeenten actief, de verwachting is dat de andere gemeenten zich begin 2020 aansluiten.

Financiën

De bestede middelen zijn in het opstartjaar achtergebleven ten opzichte van de begroting. Grootste deel van de bestedingen (ruim € 400.000) heeft betrekking op de inzet (en opleiding) van de 11 erfcoaches.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

Coördineren en faciliteren.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 31-12-2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Kansen in Overijssel’: Toekomstgericht erven (PS/2019/12)

Project website:

www.buitenkansenoverijssel.nl