Context

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere ondernemers een belangrijke kans om werkgelegenheid te scheppen in Overijssel, nieuwe waardeketens van bedrijven te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken. Wij spelen al jaren een rol in acquisitie met de uitvoeringsorganisatie OostNL. Zij voert deze taak uit, samen met partners als de Netherlands Foreign Investment Agency en gemeenten. Acquisitie is arbeidsintensief werk. Wij intensiveren de acquisitie-inspanningen. Naast generieke inspanningen bieden wij extra ondersteuning aan regionale acquisitiestrategieën (Twente, regio Zwolle en regio Stedendriehoek).

Internationale vestigingsfactoren. Om buitenlandse bedrijven en internationale werkers aan te kunnen trekken is van het belang om de internationale vestigingsfactoren op orde te hebben. Wij investeren mee in provinciedekkend, erkend internationaal voortgezet en basisonderwijs en een provinciedekkende dienstverlening voor expats. Dergelijke voorzieningen ondersteunen de provinciale acquisitiestrategie.

Acties

  1. Wij steunen de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voor de acquisitie van (tenminste) vijf bedrijven respectievelijk uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven (20 projecten).
  2. Wij stimuleren de samenwerking tussen de internationale scholen in Overijssel, het expatcenter en het Middelbaar- en Hoger Onderwijs.
  3. Wij stimuleren en ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van logistiek en High Tech Systemen en Materialen (HTSM), waaronder composieten, fotonica en smart industry.
  4. Wij monitoren de extra acquisitie activiteiten van OostNL in het VK in het kader van Brexit.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Door onze ondersteuning heeft Oost NL 26 vestigings- of uitbreidingsprojecten gerealiseerd. Deze projecten leiden tot 427 arbeidsplaatsen en €147,8 miljoen aan investeringen.

Actie 2: Aan Landstede Zwolle is een subsidie verstrekt voor het verbeteren van de kwaliteit van het internationaal onderwijs. Naast het internationaal geacrediteerd onderwijs op de Internationale School in Eerde zou dit geaccrediteerde onderwijs worden verbonden aan de andere onderwijscomponenten binnen Landstede. Landstede heeft leraren kunnen trainen voor internationaal onderwijs op het MBO en voortgezet onderwijs. Echter is besloten het project eerder stop te zetten omdat is gebleken dat er onvoldoende behoefte is voor internationaal geaccrediteerd onderwijs in het voortgezet onderwijs en op het MBO.

In 2017 heeft het Expat Centre East-Netherlands een subsidie gekregen om hundienstverlening aan bedrijven en hun buitenlandse kenniswerkers uit te breiden naar de regio's Deventer en Zwolle. Deze uitbreiding is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast is tussen Saxion en het Expat Centre een gesprek gefaciliteerd om dienstverlening voor (afgestudeerde) internationale studenten te ontwikkelen.

Actie 3: Aan de 3 regio's in Overijssel is in 2017 een aanbod gedaan om extra acquisitiekracht te realiseren voor de regio. De provincie financiert 50% van de inzet indien deze bij Oost NL wordt ondergebracht. De regio's Zwolle en Twente hebben hier gebruikt van gemaakt. In de regio Zwolle ligt de focus voor acquisitie op logistiek en agro-food. In Twente ligt de focus op High Tech Systemen en Materialen waaronder fotonica. In Zwolle heeft deze extra inzet geleid tot 4 extra buitenlandse vestigingen en in de regio Twente zijn 15 extra buitenlandse vestigingen gerealiseerd. De extra inzet in de regio's heeft tot bijna €70 miljoen aan extra investeringen opgeleverd.

Actie 4: Oost NL heeft, met steun van de provincie Overijssel en de provincie Gelderland, gericht acquisitie gepleegd in het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit. Er zijn veel leads opgedaan maar dit heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke vestigingen in Oost Nederland. De oorzaak hiervan is het vertraagde Brexit proces. Oost NL zet in op een stevige inzet in 2020 waarbij Oost NL vooral in Q4 bewegingen van bedrijven vanuit het VK richting EU verwacht (afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU en het VK over het handelsakkoord).

Financiën

Resultaat 2019

Van de € 592.000  is een bedrag van € 155.000 overgebleven. Voor het behalen van de doelstellingen was minder aan financiële middelen nodig dan verwacht.

Wij stellen u voor om de resterende middelen voor deze prestatie in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, ter grootte van € 155.000, over te hevelen naar de Algemene reserve. Deze wijziging wordt verwerkt in Kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

#in-Overijssel innoveert en internationaliseert [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit)