Context

Er is in de Overijsselse samenleving veel kennis en ervaring over en van maatschappelijke initiatieven. Het open netwerk dat we gerealiseerd hebben, is een belangrijke bron van informatie en initiatief. Het netwerk wordt echter nog niet optimaal benut. Er is daarnaast een enorme potentieel aan ervaring (deskundigheid) bij initiatiefnemers, uitvoerders van projecten en vrijwilligers aanwezig. Delen en leren is van groot belang om dit potentieel te benutten. Ook gemeenten en initiatiefnemers zelf willen meer weten over wat projecten opleveren in termen van outcome. Het systematisch monitoren van projecten helpt dan om meer inzicht te krijgen in de opbrengst van onze gezamenlijke inzet zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de vraag vanuit de Overijsselse samenleving.

Acties

  1. Wij gaan het open netwerk verbeteren door het ontsluiten en benutten van kennis en ervaring vanuit de praktijk van initiatiefnemers, inclusief het ontwikkelen van een online vindplaats met praktische informatie voor initiatiefnemers van maatschappelijke projecten.
  2. Wij ontwikkelen samen met de Universiteit Twente, gemeenten en betrokken maatschappelijke initiatiefnemers een werkbare aanpak voor monitoring projecten en benutten van (big) data.
  3. Wij dragen bij aan bovenlokale projecten waarin ervaring wordt opgedaan met optimaliseren van delen en leren en verbinden van doelgroepen, programma's of thema's.
  4. Wij versterken met het toevoegen van sociale kwaliteit onze andere kerntaken door kennisontwikkeling, nieuwe manieren van monitoren en meer inzicht in leereffecten van initiatiefnemers.

Toelichting op voortgang

Actie 1

In 2019 hebben wij ingezet op het professionaliseren van ons open netwerk sociale kwaliteit.

De website is gebruiksvriendelijker gemaakt en biedt nu meer mogelijkheden aan initiatiefnemers met elkaar te delen en te leren. Daarnaast gaat de website nu verder onder de naam ‘Samenvoorelkaar’. Hoewel we als provincie met deze website voorzien in duidelijke behoefte aan informatie en netwerken in de Overijsselse samenleving heeft het wel meer tijd nodig om tot volledige wasdom te komen. De juiste balans tussen actieve en passieve gebruikers moet nog gevonden worden.

De 4D-aanpak van Stimuland waarin vijf 4D-makelaars het eerste aanspreekpunt vormen voor initiatieven is inmiddels een begrip in Overijssel geworden en heeft in de afgelopen jaar veel kleine initiatieven met raad en daad bij gestaan. Ook zijn in de 5 regio's waarin zij werken, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en is samenwerking met het welzijnswerk versterkt. De aanpak is  hiermee een succes.

Actie 2

Zoals bij de monitor gemeld, is heeft het onderzoek dat we met de UT ontwikkelden, geen optimale resultaten opgeleverd. Als reactie hierop, hebben we besloten zelf te investeren in kennisontwikkeling middels een kwalitatief onderzoeker.  Ook hebben we in samenwerking met de UT wel een designlab-sessie georganiseerd, wat meer inzicht gaf in welke methodes voor kwalitatieve monitoring meer geschikt zijn.

Actie 3

In 2019 hebben we themabijeenkomsten georganiseerd; op deze bijeenkomsten kwamen initiatiefnemers bij elkaar om van elkaars kennis en projecten te leren. Voorbeelden hiervan zijn bijeenkomsten op het gebied van valpreventie en dementievriendelijke openbare ruimte, wonen en zorg en samenwerking vrijwilligers en professionals.

Actie 4

Gedurende de uitvoering van het programma sociale kwaliteit is er samenwerking gezocht met cultuur en human capital met laaggeletterheid en is er geïnvesteerd in nieuwe evaluatie en verantwoordingen methoden. Er is een bureauonderzoek gedaan en regelingen en instrumenten zijn geëvalueerd.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Rol provincie:

Faciliteerder, regisseur

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit