Context

Binnen de regionale verkeersmanagementteams (Zwolle-Kampen, Stedendriehoek en Twente) zijn de betrokken wegbeheerders intensief betrokken bij de verschillende programma’s als Schone en Duurzame Mobiliteit (als vervolg op Beter Benutten), Slimme Mobiliteit in Overijssel/Gelderland, het LVMB (Landelijk VerkeersManagementBeraad) en WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders). Daarnaast organiseren wij geregeld bijeenkomsten met alle wegbeheerders om de hinder bij wegwerkzaamheden, evenementen, ongevallen en extreme weersomstandigheden tot het minimum te beperken. Daarnaast continueren wij de samenwerking met de verkeerscentrale (RegioDesk) van Rijkswaterstaat in Wolfheze om vanuit één centraal punt zoveel mogelijk het verkeer in Overijssel te organiseren.

Acties

  1. Wij winnen verkeersdata in en stellen deze beschikbaar aan serviceproviders ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.
  2. Wij werken samen met Rijkswaterstaat in de verkeerscentrale Noordoost-Nederland ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

Toelichting op voortgang

Verbeteren doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement (prestatie 4.6.11)

Regiodesk
Samen met de stedelijke netwerken en Rijkswaterstaat werken wij in regionale verkeersmanagementteams aan de bereikbaarheid en doorstroming op het gezamenlijk wegennet. Om de taken op het gebied van het verkeersmanagement bij de Regiodesk voort te zetten, is een nieuwe  samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee wordt de samenwerking minimaal 3 en maximaal 7 jaar gecontinueerd. Bij dreigende hinder coördineert de Regiodesk vanuit de verkeerscentrale in Wolfheze de inzet van alle regionale maatregelen, zoals verkeersregelaars, omleidingen of het tijdelijk aanpassen van verkeerslichten.

Incident Management

Naast de Regiodesk is ook de samenwerking op het gebied van 'Incident Management Overijssel' gecontinueerd. Met Incident Management is de hulpverlening en afhandeling van incidenten op provinciale en gemeentelijke wegen met veel verkeer zo georganiseerd dat de betrokken weg weer sneller veilig is en vrij van obstakels. Dit is belangrijk voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de weg. Naast de provincie Overijssel ondertekenen de gemeenten Deventer, Hardenberg, Zwartewaterland, Zwolle, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten de overeenkomst.

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

In het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) werken gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat samen met als doel een efficiënte en effectieve invulling van verkeersmanagement. Wij zijn actief betrokken bij het LVMB en zorgen zo voor een bijdrage aan meer duidelijkheid voor de weggebruiker en uiteindelijk lagere maatschappelijke kosten.

Data

Voor actuele verkeersinformatie ten behoeve van verkeersmanagement wordt o.a. gebruik gemaakt van Floating Car Data. Dit is verkeersinformatie, die afkomstig is uit de voertuigen (of hun bestuurders) zelf. Hierdoor hoeven wij (op termijn) minder te investeren in systemen langs de weg. Verder zijn wij samen met provincie Gelderland koploper in de digitalisering van mobiliteitsdata. Steeds meer gebruikers gaan op pad met slimme mobiliteitsdiensten. De publieke data die de diensten gebruiken moet van hoge kwaliteit zijn. In de BO-mirt zijn afspraken gemaakt hoe tot en met 2023 aan de hand van mijlpalen en concrete acties gezorgd wordt voor betere kwaliteit en borging van mobiliteitsdata (digitalisering mobiliteitsdata).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie werkt, als het gaat om verkeersmanagement, in de rol van wegbeheerder, regisseur en samenwerkingspartner en markt initiator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.