Context

De informatie ten aanzien van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem verkrijgen wij uit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wij monitoren zelf de luchtkwaliteit. Begin 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor die milieuaspecten waarvoor de provincie (mede)verantwoordelijk is. Als dit leidt tot een aanpassing van ons beleid, sluiten wij daar met onze monitoring op aan.

Acties

  1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Toelichting op voortgang

De luchtkwaliteit wordt jaarlijks weergegeven in de Monitorings-rapportage van het samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Er zijn geen overschrijdingen van de wettelijke normen geconstateerd (rapportage). We werkten mee aan de voorbereiding van het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord is op 13 januari 2020 door ons, rijksoverheid, 8 andere provincies en 36 gemeenten ondertekend.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.