Context

Met onze inzet op de lijn 'kiezen, leren en werken in de techniek' dragen wij bij aan het oplossen van tekorten aan technisch personeel. Het primaat voor kiezen in de techniek ligt bij de regio's, maar wij gaan de voortgang daarop in het primair en voortgezet onderwijs en de instroom in technische opleidingen steviger monitoren. Wij brengen partijen bij elkaar voor een effectieve aanpak, om resultaten uit te wisselen en wij financieren mee. Wij voeren actief regie op de aansluiting van het onderwijs op de vraag van bedrijven en het belang voor de maatschappij.

Acties

  1. Wij maken prestatieafspraken met de regionale Techniekpacten gericht op Kiezen, leren en werken in de Techniek met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in Overijssel in 2020. Ook is er aandacht voor meisjes/vrouwen & techniek. Wij blijven in 2019 bestuurlijk aanspreekpunt voor landsdeel Oost in het kader van Techniekpact 2020 / Nationaal Akkoord ‘Menselijk kapitaal’ Met de regionale techniekpacten en TechyourFuture gaan we gezamenlijk proposities ontwikkelen om techniekonderwijs in het PO en VO te stimuleren.
  2. Wij steunen 2 samenwerkingsprojecten van regionale bedrijven en ROC’s in Overijssel met als doel het opleiden voor het Regionaal DNA en voor toekomstige beroepen.
  3. We stimuleren de aandacht voor sociale innovatie in bedrijven. Via ons netwerk van Pioniers brengen wij sociale innovatie onder de aandacht van bedrijven. Middels de HRM MKB regeling bieden wij bedrijven scans aan om de opleidingsbehoefte van het personeel in beeld te brengen en ondersteunen vervolgens maatwerktrajecten voor de bijscholing van personeel. Via het Smart Industry Netwerk Oost zetten wij in op een fieldlab sociale innovatie in de regio.
  4. Overijssel wil talent aantrekken en binden. Samen met regionale topbedrijven en gemeenten zetten we een campagne op om afgestudeerde talenten van binnen en buiten de provincies aan onze regio’s te binden. Daarbij richten we ons in het bijzonder ook op Duitsland.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Wij ondersteunen vier projecten die uitvoering gegeven aan Wetenschap en Technologie in het PO en VO: Ontdek hightech door Stichting Ontdek Hightech Almelo, TechniekTalent Deventer, promotie van wetenschap en technologie door Stadkamer Zwolle en Techniekpact Zwolle, Twentse Maakplaatsen. In 2019 hebben wij onze rol als bestuurlijk aanspreekpunt voor Techniekpact landsdeel Oost na 6 jaar overgedragen aan de provincie Gelderland. Het aantal inschrijvingen in bètatechnische opleidingen is in de periode 2015 – 2018 gestegen in het MBO (van 31,6% naar 32,9%) en het WO (van 55,6% naar 61,5%). In het HBO is het aantal inschrijvingen over deze periode gedaald van 23,6% naar 23,1%.

Actie 2: Wij hebben de publiek-private samenwerking Techwise Twente ondersteund en de bereidheid uitgesproken twee anderen te ondersteunen. Vooralsnog bleek voor deze laatste twee onze ondersteuning niet nodig.

Actie 3: Wij hebben een regeling voor bedrijven die een innovatief idee hebben om sociale innovatie in het kader van human capital in hun bedrijf door te voeren. Er zijn 16 aanvragen ontvangen en 7 bedrijven hebben subsidie ontvangen om hun ideeën verder uit te werken.

Actie 4: In de regio’s Zwolle, Deventer en Twente wordt uitvoering gegeven aan de regionale agenda’s om talenten te behouden. In de regio Zwolle is een nulmeting uitgevoerd onder MKB bedrijven. Hieruit blijkt dat er nog veel gedaan kan worden aan werkgeversbranding. Daar wordt op ingespeeld door een bewustwordingscampagne en met videotestimonials.

Via de regiodeal Twente/Kansen in Overijssel zijn 7 projecten in uitvoering gericht op het aantrekken, opleiden en behouden van talent waaronder een MKB technologie beurzen programma en Connect Forward.

Via de regiodeal Cleantechregio/Kansen in Overijssel ontwikkelen ingenieursbureaus, gemeente en onderwijs de Stadscampus Deventer; een plek op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren.

Algemeen

De Techniekpactmonitor is nu naast Twente ook voor Zwolle en de Stedendriehoek beschikbaar. ArbeidsmarktInZicht (AIZ) is een dynamisch instrument. Er worden regelmatig artikelen geplaatst en er zijn tevens factsheets ontwikkeld t.b.v. de sectortafels van de regio Zwolle.

Financiën

Resultaat 2019

Van het beschikbare budget is € 1,47 miljoen besteed voor de techniekpact smart industrie. Zoals aangegeven bij de begroting 2020 loopt het programma "Kiezen werken leren in de techniek" af in 2019.

Wij stellen u voor om het restant van prestatie 5.2.1 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Landelijk Techniekpact