Context

De Overijsselse regio’s geven, elk op hun eigen manier, vorm en inhoud aan het versterken van de concurrentiekracht. Wij ondersteunen deze ontwikkeling door mee te werken aan de regioagenda’s en deze te koppelen aan de Gebiedsagenda Oost Nederland. Daarnaast ondersteunen we de concurrentiekracht met lopende activiteiten zoals de Ontwikkelagenda’s voor de Netwerksteden en de Agenda Stad.

Acties

  1. Wij sturen u de resultaten van de pilot Gebiedsagenda Oost-Nederland.
  2. Wij informeren u over de uitvoeringsagenda's van de regio Cleantech, Zwolle en Twente.
  3. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.

Toelichting op voortgang

In december hebben wij u in de brief 'Afspraken BO MIRT 2019 plus vervolgacties Overijssel'. (2019/1101948) geïnformeerd over de voortgang van de Gebiedsagenda Oost-Nederland. Zoals vermeld in deze brief hebben regio en Rijk geconcludeerd dat een verdere aanscherping en verdieping van de opgaven in de conceptomgevingsagenda nodig is. Afgeproken is dat de Omgevingsagenda vastgesteld zal worden in het voorjaar van 2020.

Omdat de uitvoeringsagenda’s van de regio’s overlappen met de regiodeals vindt rapportage op actie 2 plaats via Kerntaak 5 (Regionale Economie).

In Spoorzone Zwolle is na oplevering van de busbrug een start gemaakt met de werkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling. In het kader van de Ontwikkelagenda Twente zijn de projecten ‘High Tech Systems Park Twente’ en ‘Noordelijke spoorzone Enschede’ geheel afgerond. Ook de projecten ‘Nederlandse Reisopera’, ‘International School‘ en ‘Verbinding Waagplein-Stadsplein (Almelo)’ zijn grotendeels gerealiseerd.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.