Context

De samenwerking met tal van partners staat centraal om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersslachtoffers aan te pakken. Het ROV Oost-Nederland streeft naar het voorkomen van alle vermijdbare verkeersslachtoffers, met daarbij een duidelijke plaats voor de eigen verantwoordelijkheid, zowel van weggebruikers als van diverse verkeersveiligheidspartners en -actoren. Daartoe wordt een integrale, kennis gestuurde en actieve aanpak gevolgd, maken we gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen en wordt extra ingezet op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaarlijkste gedragingen (focusthema’s). Gedragsbeïnvloeding draagt bij aan de sociale kwaliteit. Een verkeersveilige omgeving maakt hier onderdeel van uit.

Acties

  1. Wij participeren in het ROV Oost-Nederland, dat haar werkplan 2019 uitvoert.
  2. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.
  3. Wij geven samen met partners uitvoering aan het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid.

Toelichting op voortgang

Het ROV Oost-Nederland heeft het werkplan 2019 gericht op verkeersveiligheid en gedragsbeinvloeding uitgevoerd. Daarbij valt onder meer het volgende op: Het ROV ondersteunt politie Oost-Nederland bij een samenwerking met de politie van Duitsland onder andere over gezamenlijke voorlichting aan motorrijders over de verschillende verkeersregels in beide landen. Met bierbrouwer Koninklijke Grolsch vindt nauwe samenwerking plaats over het programma Rijden Zonder Invloed. Het gaat hierbij om projecten voor leerlingen voortgezet onderwijs maar ook over verantwoord alcohol schenken in sportkantines. Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) biedt in opdracht van het ROV gratis geaccrediteerde nascholing over invloed van medicijnen, alcohol en drugs in het verkeer aan zorgverleners in Oost-Nederland en aan bij de ROC’s in Gelderland en Overijssel met opleidingen voor apothekers- en doktersassistenten. De slimme snelheidsmeter (Safety Safe) is onderdeel van de wijk- en buurtaanpak die Veilig Verkeer Nederland in opdracht van het ROV uitvoert. De Safety Safe beloont iedere weggebruiker die zich aan de snelheid houdt met een geldbedrag in een digitale spaarpot. Het totaalbedrag wordt besteed aan een door de bewoners gekozen doel voor de buurt.

Naast het werkbudget voor het ROV Oost-Nederland is er vanuit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid ook extra ingezet op gedragsbeïnvloedingsprojecten voor leerlingen van basisscholen en oudere automobilisten.

Samen met de Overijsselse gemeenten is er gewerkt aan de opgaves uit het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 onder andere aan het opstellen van een eerste risico-inventarisatie met de belangrijkste verkeersveiligheidsthema's voor Overijssel.

Financiën

Op de prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid is het werkbudget voor het ROV Oost-Nederland verantwoord (bijna € 2,4 miljoen). Verder is onder deze prestatie de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel onderdeel verkeersveiligheid opgenomen. Hiervoor bestaat de subsidieregeling voor de gemeenten. Op de subsidieregeling is bijna € 3,3 miljoen besteed met een onderbesteding van ruim € 0,5 miljoen.

De onderbesteding op de subsidieregeling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat subsidies die verleend zijn in voorgaande jaren lager zijn vastgesteld.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ROV Oost-Nederland