Context

(Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit richt zich op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De mismatch op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren toegenomen in alle Overijsselse regio's: Zwolle, Twente en Stedendriehoek. Steeds meer ondernemers hebben moeite om hun openstaande vacatures is te vullen. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere -vaak hogere- eisen worden gesteld aan personeel. Het is van belang om extra in te zetten op een leven lang leren. Flexibilisering van de economie en daarmee de arbeidsmarkt vraagt om een andere kijk op onderwijs. Als we de mens geschikt willen houden voor de arbeidsvraag in de regio, moeten we een goed aanbod van her-, om- en bijscholing hebben.

Acties

  1. Wij experimenteren in 2019 met een scholingsfonds in Twente als opvolger van het Sectorplan intersectorale mobiliteit. De regio Twente wil een scholingsfonds in stellen voor het bevorderen van vakmanschap en talentontwikkeling in Twente. Twente loopt in deze ontwikkeling voorop en kan als voorbeeld dienen voor de andere Overijsselse regio’s. We staan ook open voor initiatieven uit andere regio’s.
  2. Wij maken de informatievoorziening voor mensen die over de grens willen werken (arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscale zaken) mede mogelijk. Dit gebeurt vanuit het lopende Interreg A programma UNLOCK.
  3. Wij stimuleren de Duitse taal & cultuur in het onderwijs door oa. het ondersteunen van INTERREG projecten die hier aan bijdragen: - Dubbele kwalificaties=dubbele kansen - Leren zonder grenzen - Spreek je buurtaal - MINT
  4. Wij nemen actief deel aan de uitvoering van de actieagenda van het Actieteam GEA (grensoverschrijdende Economie en Arbeid) op de thema's buurtaal en cultuur, diploma-erkenning en stages & leerwerkplekken.

Toelichting op voortgang

Actie 1: In 2019 hebben 1541 mensen de weg naar het Twents Fonds voor Vakmanschap weten te vinden en een aanvraag ingediend. Hiervan zijn 457 vouchers goedgekeurd en nog 545 in behandeling, waarvan merendeel voor de (tekort)sectoren bouw, digital marketing, logistiek, techniek en zorg. Hiermee investeert Twente in een Leven Lang Ontwikkelen. Medio september 2019 is het ontwikkelfonds Zwolle 'Upgrade Jezelf' opengesteld en zijn er 62 aanvragen binnen gekomen waarvan 58 individuele aanvragen van bedrijven voor in totaal 317 medewerkers en 4 voor de samenwerkingsroute.

Actie 2: In 2019 is het Grens Info Punt Euregio verder geprofessionaliseerd en is de structurele financiering (door het rijk, provincies en gemeenten) rond gekomen.

Actie 3: Het project Dubbele kwalificaties = dubbele kansen is in 2019 afgerond en heeft voor 4 technische opleidingen geautoriseerde beschrijvingen opgeleverd; zowel van Duits naar Nederlands en andersom. Over en weer is stage gelopen. Er zijn weinig studenten die over de grens zijn gaan werken, omdat er aan weerszijden van de grens een vakkrachtentekort is.

Leren zonder grenzen is in de afrondende fase. Het project heeft de aansluiting gezocht bij het zeer ervaren Gelderse netwerk de Lerende Euregio en er doen verschillende ROC's mee met diverse opleidingen. Voor het project wordt vervolgsubsidie aangevraagd.

Het project Spreek je buurtaal zit ook in de afrondende fase en de opgedane kennis en ervaring wordt geborgd in een expertisecentrum. Dit centrum is voor alle basisscholen toegankelijk.

Actie 4: De actieagenda GEA bevat een veertigtal aanbevelingen, waarvan een aantal is neergelegd bij de regio. De lokale en  provinciale overheid en de Euregio pakken de handschoen gezamenlijk op. De aanbevelingen maken inmiddels deel uit van de gezamenlijke GROS agenda tussen NL-NRW en NL-NdS. Via Interregprojecten wordt hier oa. aan bijgedragen. Grenzwerk is een samenwerking van Twentse gemeenten, UWV en de agenturen voor Arbeit. Grenzwerk maakt het mogelijk voor Nederlandse en Duitse werkzoekenden om over de grens te gaan werken. In 2019 is Grenzwerk zich ook gaan richten op stageplekken voor studenten.

Financiën

Resultaat 2019

Van het beschikbare budget is € 1,35 miljoen besteed voor de HCA Regio Deal Zwolle. Dit ligt in lijn met de begroting.

Zoals aangegeven bij de begroting 2020 loopt het programma (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit af in 2019. Binnen dit programma is o.a. uitvoering gegeven aan “Participatie beroepsbevolking”. Aan dit onderwerp is maar € 0,53 miljoen besteed van het hiervoor beschikbare bedrag van € 0,89 miljoen, dit omdat niet tijdig beschikt kon worden aan het Twents fonds voor Vakmanschap.

Deze verplichting is in 2020 beschikt als onderdeel van de € 20 miljoen provinciale bijdrage voor de Regio Deal Twente (PS/2019/14). Het restant op deze prestatie kan hierdoor terugvloeien naar de algemene middelen.

Wij stellen u voor om het restant van prestatie 5.2.2 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019 [PS/2016/196 ] (bijbehorend besluit).