Context

In het Koersdocument Fiets is nadrukkelijk gekozen voor een integrale benadering, zowel vanuit de verschillende beleidsdisciplines (gezond en veilig leefmilieu, vrij tijd en economie, ketenmobiliteit en Beter Benutten) als vanuit de mens (voertuig-weg benadering), om het fietsgebruik te stimuleren. Deze benadering delen we en werken we uit met onze partners (gemeenten en Rijk) en stakeholders (fiets gerelateerde belangenorganisaties zoals Fietsersbond en ANWB) en -nieuwe- fietsgebruikers. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op diverse locaties (waaronder de trein- en busstations) vergemakkelijken we de overstap zodat de fiets goed gebruikt kan worden als voor- en natransportmiddel voor langere afstanden en aanvullend op een kernnet openbaar vervoer. Met het programma Beter Benutten en de integrale mobiliteitsaanpak met de gemeenten zetten we ook de komende jaren samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op vergroting van het aandeel fietsgebruik in het woon-werk verkeer.

Acties

  1. Wij voeren regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied uit.

Toelichting op voortgang

Binnen de meerjarige regionale meerjarige fietsprogramma's zijn de onderstaande fietsstimuleringsacties gestart/ uitgevoerd in 2019. Deze zijn samen met alle betrokken partijen zoveel mogelijk integraal opgepakt.

Op het gebied van fiets infrastructuur en parkeren bij stations.

Vanuit de DUV&V subsidieregeling en de fietsstimuleringsmiddelen zijn ca. 45 fiets/veiligheidsprojecten

door de gemeenten gestart. De projecten maken onderdeel van het kernnet fiets (waaronder de F35 en regionale routes).

Binnen de regiodeal Steenwijkerland is een deelprogramma opgenomen voor het verbeteren van fietsroutes die deel uitmaken van het kernnet fiets.

Voor negen benoemde regionale fietsroutes zijn nadere verkenningen uitgevoerd. Op basis hiervan is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma fiets 2020-2024 voor deze negen routes en de F35.

Voor een aantal delen van provinciale fietspaden (binnen het kernnet fiets) is opdracht verleend voor het aanbrengen van kantmarkering. Het betreft een eerste tranche. De werkzaamheden worden in het voorjaar 2020 uitgevoerd.

De stallingsbehoefte van de  fiets bij de treinstations is samen met de gemeenten in beeld gebracht.

Gedragsstimulering fiets.

Diverse programma's en projecten zijn ontwikkeld, gestart en/of uitgevoerd. Het gaat hierbij om o.a. de website Fietsen Werkt (met een overzicht van fietsstimuleringsacties voor werkgevers, forens en gemeenten). De uitvoering van het project fietsmaatjes (werknemers), verkeersveiligheid/fietsstimulering basisschool kinderen in Deventer/Enschede, de uitrol van het  Doortrapproject ouderen. Deze is in een aantal gemeenten gestart. De kansen en mogelijkheden zijn in beeld gebracht om fiets en gezondheid meer en beter aan elkaar te koppelen in projecten.   Met de herstart van De Stichting 365 dagen staat nu een stevig basis om gedrags-fietsstimulering vanuit de diverse beleidsvelden (o.a. vitale economie, sport, toerisme) te verbinden en verder uit te dragen. Vanuit deze community benadering heeft fietssymposium plaatsgevonden en is een brede fietsmonitoring opgesteld en gepresenteerd.

Voor de uitrol van de gedragscomponent op routeniveau is gestart met het opstellen van draaiboek implementatie gedragsstimulering (project N340 Zwolle-Dalfsen).

Techniek.

Het project Fietsslang (bevordert de doorstroming van een cluster fietsers bij een verkeerslicht) is nader verkend.

De provincie is leadpartner van een Europees project dat zich richt op technologische innovatie van fietsprojecten.  Hiervoor is binnen de provincie een projectorganisatie ingericht samen met het Europaloket. Deze projectorganisatie stuurt de ca. 10 betrokken partners uit diverse omliggende landen aan en legt verantwoording af aan Europa secretariaat. De gemeente Zwolle is een van de partners.

Data, monitoring, presentatie

Jaarlijks worden op ca. 500 punten op het Kernnet fietstellingen uitgevoerd. Samen met landelijk beschikbare fietsdata worden deze gegevens verwerkt in de Atlas van Overijssel, onderdeel fiets. De telpunten zijn in de Atlas gekoppeld aan het Kernnet. Ook de fietsongevallendata, de gesubsidieerde projecten, de eigenaar van het fietspad zijn in de Atlas opgenomen. De Atlas is voor iedereen toegankelijk.

Op het gebied van monitoring participeert de provincie met nog drie provincies in een Europees fietsmonitoringsproject. Dit doen wij samen met vier steden en vier Universiteiten/Hogescholen. Het project N340, gedeelte Zwolle-Dalfsen, maakt deel uit van dit monitoringsonderzoek.

Financiën

Op deze prestatie is het geraamde budget van € 10,75 miljoen voor € 1,3 miljoen niet tot besteding gekomen. De onderbesteding kan als volgt worden verklaard:

Project F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat

In monitor 2019 II is een resultaatbestemming aangekondigd voor het project onderdoorgang F35 Bornebroeksestraat waarvoor een provinciale bijdrage wordt doorgeschoven naar 2020. Het onderdeel stimulering fietsgebruik laat als gevolg hiervan een onderbesteding van € 0,72 miljoen zien. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming  € 0,72 miljoen door te schuiven naar 2020 op prestatie 4.3.1 Stimuleren Fietsgebruik.

Regiodeal Steenwijkerland

Bij monitor II is aangegeven dat wij € 0,6 miljoen onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ter dekking van de Regiodeal Steenwijkerland. Het subsidieverlenings-proces is echter niet voltooid in 2019 doordat de gemeente Steenwijkerland vooralsnog geen subsidieaanvraag heeft ingediend. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2020.

Markeringen op provinciale fietspaden

Bij monitor II is aangegeven dat voor de dekking van kosten als gevolg van aanvullende bestekseisen voor markeringen op provinciale fietspaden binnen de uitvoeringsreserve kwaliteit van Overijssel voor prestatie 4.3.1. € 0,5 miljoen beschikbaar is. De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2020 plaats.

Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 4.3.1 Stimuleren Fietsgebruik van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Binnen het fietsdossier heeft  de provincie meerdere rollen, te weten wegbeheerder (provinciale fietspaden), regisseur van het proces (opstellen programma's fiets) en faciliteerder van middelen richting andere wegbeheerders (subsidie).

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Motie Nijhof c.s. - Bestemming vrijvallende financiële middelen bezuiniging N340 N377 van PVV, PvdA, VVD, D66, GL, SGP, CDA en CU. [PS/2014/397]
  • Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Koersdocument Fiets Overijssel [PS/2015/2 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

www.fietssnelwegf35.nl