Context

We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot planbureaufunctie en tot kennismakelaar. Belangrijke ontwikkelingen zijn datavisualisaties, open data, Big data en het doorontwikkelen van het geo-portaal tot een kennisportaal. Indien nodig passen wij onze werkwijze aan aan veranderde wetgeving zoals de AVG en de wet die het mogelijk maakt UWV-data te gebruiken in plaats van de werkgelegenheidsenquête.

Acties

  1. Wij zorgen voor goed databeheer in samenwerking met de eigenaren van datasets. Goede data vormen de basis onder onze informatie en adviezen.
  2. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.
  3. Wij zorgen voor actuele en betrouwbare beleidsinformatie en stellen die beschikbaar in de vorm die aansluit op de behoefte van de gebruiker.
  4. Door te zorgen voor een goede formulering van doelstellingen, en voor kengetallen, indicatoren en het monitoren en evalueren van beleid geven wij uitvoering aan de beleidscontrol.
  5. Wij stimuleren het uitwisselen en delen van data en informatie over Overijssel, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van viewers, het Geoportaal en het congres Feiten Feiten Feiten.
  6. In 2019 maken we een vernieuwde Staat van Overijssel die ook als Begin- en Tussenbalans fungeert.

Toelichting op voortgang

In 2019 is samen met de data-eigenaren het Geoportaal opgeschoond en geactualiseerd. Er is een monitor opgezet waarmee de kwaliteit van de data dagelijks wordt gevolgd. Er is een start gemaakt met het verbeteren van de inhoud van de Atlas van Overijssel op het groene domein, de andere onderdelen volgen in 2020. De meetnetten zijn onderhouden en functioneren goed. We kijken naar mogelijkheden om op termijn meer te automatiseren en op afstand uit te lezen. We hebben een mid office voorbereid voor de basisregistraties zodat die eenvoudiger integraal benaderd kunnen worden. Deze wordt in 2020 gerealiseerd.

In 2019 hebben we een start gemaakt met het inrichten van een Kennishub die medio 2020 live zal gaan. Het congres Feiten Feiten Feiten kende een succesvolle editie met sport en gezondheid als thema en Jan Terlouw als afsluitende spreker. Eveneens succesvol met 150 bezoekers was het congres ID 2019 dat we voor het eerst georganiseerd hebben en dat draait om Innovatie en Data.

In het kader van de doorontwikkeling van de P&C hebben we in 2019 het nieuwe onderdeel Overijssel in cijfers opgeleverd. Hierin staat per kerntaak een betekenisvolle set indicatoren die altijd actueel is. In 2020 zal het tweede en laatste deel worden opgeleverd, een verdiepende analyse en achtergronden bij Overijssel in cijfers.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.