Context

Het beleid in de provinciale Omgevingsvisie is gericht op de balans tussen ontwikkelingen en kwaliteit.

Acties

  1. Wij ondersteunen partijen en projecten die bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de Groene Omgeving en het debat daarover (zoals AtelierOverijssel).
  2. We voeren verkenningen uit en ondersteunen pilots voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
  3. Wij doen en stimuleren studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten. Hiermee ontwikkelen en verspreiden we samen met partners kennis.
  4. Wij werken met onze partners in het netwerk Overijssel op Streek aan de verbinding tussen stad en land.
  5. Wij brengen aard, omvang en het benodigde instrumentpalet in beeld voor een vernieuwende aanpak wonen. We nemen u mee in dit proces.
  6. Wij helpen 15 initiatieven/projecten verder: woonvormen waar bewoners initiatiefnemer zijn en waar we van kunnen leren.

Toelichting op voortgang

We hebben in 2019 samen met onze partners gewerkt aan ruimtelijke kwaliteit in de grote opgaven. Zo zijn er regioatlassen gemaakt voor Twente en Regio Zwolle . Ook hebben we samen met AtelierOverijssel in het Ontwerplab Overijssel gewerkt aan het inzichtelijk maken van de opgaven die op onze provincie afkomen door kansen in beeld te brengen, te inspireren en de veranderingen voorstelbaar te maken. AtelierOverijssel heeft in 2019 samen met het Trendbureau Overijssel een Verkenning Landschap Overijssel 2050 opgeleverd.

Via de subsidieregeling 'Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing' hebben we initiatieven ondersteund in het uitwerken van een haalbaar toekomstplan voor erven in het landelijk gebied.

Tijdens de Woonkeuken Oost op 15 februari 2019 in Deventer is de Streekwijzer gepresenteerd. Tijdens het netwerkevent Ruimte, Wonen, Retail op 8 november is het netwerk Overijssel op Streek met elkaar in gesprek gegaan over de verbinding tussen stad en land en anders besturen en werken.

We hebben onderzoek gedaan naar leegstand in maatschappelijk vastgoed en starters in kleinen kernen. Ook hebben we een expertsessie georganiseerd over businescases bij wooninitiatieven en een verkenning gedaan naar garantstellingen.

Via de subsidieregeling Stimuleren wooninitiatieven hebben we in 2019 16 initiatieven gestimuleerd die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein. Zoals bijvoorbeeld de realisatie van 6 startersappartementen in het voormalige Rabopand in Nieuw-Heeten. Het vervolg van onze inzet op kwalitatief wonen, leefbaarheid kernen en het faciliteren van onze inwoners bij initiatieven is opgenomen in het Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail' (2019/1101901) .

Financiën

Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied

Binnen beleidsdoel 1.2 is bijna € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied

Vrijkomende agrarische bebouwing

In de perspectiefnota 2019 heeft u € 250.000 beschikbaar gesteld voor experimenten en verkenningen rond Vrijkomende agrarische bebouwing. In overleg met onze partners hebben wij in juni 2019 een subsidieregeling opengesteld voor advies bij vrijkomende agrarische bebouwing. De regeling voorziet in een behoefte. Het voorbereiden van een aanvraag kost een VAB-eigenaar echter gemiddeld 3 maanden waardoor de middelen niet geheel in 2019 tot besteding zijn gekomen.

Eind 2019 is er nog voor € 24.800 aanvragen ingediend. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 24.800 middels gebundelde resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.

Daarnaast is € 151.000 niet tot besteding gekomen. De overgebleven gelden in 2019 voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing willen wij in 2020 inzetten voor het voortzetten van de subsidieregeling. Wij stellen u daarom voor om de middelen voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing die in 2019 niet tot besteding zijn gekomen (€ 151.000) middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2020.

Subsidieregeling Innovatieve woonvormen

Een deel van de subsidieaanvragen voor de regeling Innovatieve Woonvormen (€ 400.000) is in 2019 aangevraagd en wordt pas in 2020 beschikt. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 400.000 middels gebundelde resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.

Ruimtelijke Kwaliteit (begrotingswijziging)

In de begroting 2019 was € 0,5 miljoen opgenomen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de Groene Omgeving. De middelen voor  Ruimtelijke Kwaliteit zijn in 2019 niet volledig besteed omdat er voor de subsidieregeling Ruimtelijke Kwaliteit Groene Omgeving (Ubs 2.62) in 2019 minder subsidieaanvragen zijn ontvangen en toegekend dan vooraf begroot en een deel van de subsidieaanvragen (€ 85.000,-) in 2019 is aangevraagd maar pas in 2020 wordt beschikt. De overgebleven gelden voor Ruimtelijke Kwaliteit zullen in 2020 worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 197.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 1.1.2 'Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid' van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf, Roy de Witte

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.