Context

In Overijssel voldoen we aan de wettelijke milieunormen. Toch blijft de samenleving regelmatig aandacht vragen voor milieuaspecten, zoals geluidhinder en luchtkwaliteit.

Milieubeleid raakt steeds meer vervlochten met gezondheid. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet is gezondheid een prominent thema. De leefomgeving kan mensen minder stress laten ervaren en uitnodigen meer te bewegen, elkaar te ontmoeten en te participeren in de maatschappij (sociale kwaliteit). We onderzoeken hoe we in de fysieke leefomgeving meer gezondheidswinst kunnen boeken en welke rol hier ligt voor de provincie.

Acties

  1. Wij voeren verkenningen en onderzoek uit naar de feitelijke milieusituatie op die milieuaspecten waarvoor de provincie verantwoordelijk is.
  2. Wij benutten ervaringen en inzichten uit pilotprojecten bij het verkennen van een aanpak voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
  3. Wij gaan met onze partners in gesprek over het resultaat van verkenningen, onderzoek en pilotprojecten om samen met hen te bepalen wat nodig is voor behoud en versterking van een gezonde leefomgeving in Overijssel.
  4. Wij participeren in provinciale en interprovinciale netwerken om beleid ten aanzien van gezonde leefomgeving verder te ontwikkelen. We leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.
  5. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.

Toelichting op voortgang

In de zomer van 2019 hebben we u de resultaten van de verkenning milieu en gezondheid aangeboden (kenmerk 2019/1101065). In oktober 2019 organiseerden wij een informatiesessie, waarin we hebben aangegeven dat we de resultaten van deze beleidsverkenning betrekken bij de ontwikkeling van de rode draad gezondheid bij herziening van de Omgevingsvisie. In het kader daarvan gaan we in gesprek met onze partners over de aanpak voor een gezonde leefomgeving in Overijssel op basis van de inzichten uit de beleidsverkenning.

Bij het vervolgproces betrekken we ook lessen uit pilotprojecten die we in 2019 uitvoerden, zoals de projecten schone IJsseloevers en Jong leren eten. Landelijk waren we betrokken bij de totstandkoming van het Schone Luchtakkoord dat begin 2020 is vastgesteld.

De besluitvorming over Lelystad Airport is mede door de stikstofuitspraak van de Raad van State nog niet afgerond. Wij zijn wel nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het programma voor monitoring en evaluatie voor Lelystad Airport. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit programma vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het programma voorziet in een nulmeting en het meten van het vliegtuiglawaai onder de routes.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler en beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

In het eerste kwartaal van 2019 ronden wij een verkenning af naar de feitelijke milieusituatie in Overijssel, voor de milieuaspecten waarvoor de provincie (mede) verantwoordelijk is.