Context

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Wij hebben hiervoor P&C rapportages ontwikkeld die op destaatvan.overijssel.nl worden gepubliceerd. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een tijdige oplevering van de Planning en Controlcyclus (begroting, monitor en jaarrekening).

Toelichting op voortgang

De P&C publicaties zijn conform planning gepubliceerd op destaatvan.overijssel.nl. De financiele vertaling van het coalitieakkoord is via een Perspectiefbrief aan uw Staten aangeboden. 2019 heeft met name in het teken gestaan van de ontwikkeling van de begroting 2020.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.