Personeelsgebonden lasten

Inleiding

In het onderstaande overzicht zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het jaar 2019.

Salarissen en personeelsgebonden kosten

Rekening

Primitieve

Begrotings

Actuele

Rekening

Verschil

begroting

wijziging

begroting

2018

2019

2019

2019

2019

2019

Totaal

61.899

62.605

2.038

64.643

62.890

1.753

Subtotaal

59.404

60.725

2.000

62.725

61.296

1.428

Salarislasten inclusief sociale lasten

55.165

57.096

3.360

60.456

57.903

2.553

Uitzendkrachten en externe deskundigheid

5.516

2.400

20

2.420

4.808

-2.388

Overige gerelateerde personeelskosten*

-1.277

1.229

-1.380

-151

-1.414

1.263

Subtotaal

2.495

1.880

39

1.919

1.594

325

Reis- en verblijfkosten

591

768

-11

757

586

171

Onkostenvergoedingen

10

7

-2

5

56

-50

Opleiding, studie, cursus, congressen

887

981

-19

962

714

249

Overige kosten

1007

124

69

193

239

-45

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2019 €64,6 miljoen. In 2019 is €62,9 miljoen gerealiseerd, waardoor van het budget €1,7 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor een deel van dit budget stellen wij u in deze jaarrekening een resultaatbestemming voor.

In december 2019 is de vergunningverlening (na de PAS-problematiek) voor de agrarische sector weer op gang gekomen. Om deze personele piek op te kunnen vangen stellen wij u voor om een bedrag van € 500.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 10 van de begroting 2020 (personeelsbudget 2020). Het saldo van €1,2 miljoen valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Formatieontwikkeling 2014 - 2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Formatieplan

736

774

762

766

748

744

Bezetting

695

720

705

715

725

747

Vanaf de besluitvorming rondom de Perspectiefnota 2018 wordt gestuurd op de omvang van de personeelsgebonden budgetten. Ter informatie blijven wij inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de formatie. Ten opzichte van 2018 is de formatie licht gedaald, maar de bezetting is gestegen.

Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten.

Vergoedingen bestuursleden en voormalig personeel

Rekening

Primitieve

Begrotings

Actuele

Rekening

Verschil

begroting

wijziging

begroting

2018

2019

2019

2019

2019

2019

Totaal

1.811

2.722

-153

2.569

1.920

650

Vergoeding PS-leden

770

817

817

788

29

Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

783

1.098

-153

945

799

146

Jaarwedde CdK

181

195

195

200

-5

Voormalig personeel/seniorenbeleid

510

510

13

497

Salaris stagiaires

43

50

50

37

13

Bedrijfshulpverlening

34

52

52

83

-31

Informatie van Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Bezoldiging Topfunctionarissen

bedragen x € 1

N. Versteeg

B. Parmet

R. Wiggers

Functiegegevens

Secretaris / Algemeen Directeur

Secretaris / Algemeen Directeur (waarnemend)

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

18/2 - 31/12

1/1 - 17/2

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,8

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

110.959

19.803

86.598

Beloningen betaalbaar op termijn

17.253

2.715

14.963

Subtotaal

128.212

22.518

101.561

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

168.488

25.512

155.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Totale bezoldiging

128.212

22.518

101.561

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onveschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Bezoldiging

Bezoldiging

bedragen x € 1

J. Osinga

B. Parmet

R. Wiggers

Functiegegevens

Secretaris / Algemeen Directeur

Secretaris / Algemeen Directeur (waarnemend)

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1-31/8

31/8 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

0,8

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

108.282

44.540

81.506

Beloning betaalbaar op termijn

13.030

6.128

13.652

Subtotaal

121.312

50.669

95.158

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

125.827

63.173

144.800

Totale bezoldiging

121.312

50.668

95.158


Ten opzichte van de Jaarrekening 2016 zijn de bedragen zoals vermeld bij Beloning betaalbaar op termijn voor de secretaris en Statengriffier verlaagd met respectievelijk € 1.306 en € 665. Het betreft een administratieve correctie.
Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen heeft niet geleid tot onverschuldigde betalingen.