Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en zorgvraag.
  3. Stedelijke vernieuwing [zie ook prestatie 1.3.2].
  4. Transformatie bestaande voorraad.
  5. Toekomstvast programmeren.

Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' PS/2014/1046 en het besluit 'doorzettingskracht wonen' PS/2015/935 gekozen voor een sterker sturende rol.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en passen deze aan op basis van de midterm review en we monitoren de resultaten.
  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.
  3. Wij faciliteren gemeenten bij kwalitatief programmeren woningbouw op basis van de woonafspraken.
  4. We bouwen met partners aan nieuwe ontwikkelingen zoals adaptief plannen, circulair bouwen, inclusief organiseren en innovatief wonen.

Toelichting op voortgang

In februari 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Overijsselse woningmarkt en ons beleid in de brief Update Wonen in Overijssel (2019/1100069).

In september hebben we de woonafspraken voor Twente en West Overijssel geactualiseerd. Wij hebben het Woonakkoord Oost Nederland (2019/1101606) aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en zijn naar aanleiding hiervan structureel in gesprek met het ministerie.

Bij de monitor 2019-I heeft u besloten de huidige regeling te verbreden naar flexibele huisvesting voor alle spoedzoekers. Via de subsidieregeling Flexibele huisvesting ondersteunen wij de bouw of verbouw van vastgoed voor deze doelgroep. Vanuit de regeling Flexibele huisvesting zijn in 2019 in 4 projecten in totaal 20 woningen gerealiseerd of geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting.

Recent hebben we samen met Gelderland een onderzoek uitgevoerd naar 'De uitdijing van de Randstad in oostelijke richting' . Ook hebben we een kwalitatieve Woningmarktmonitor opgeleverd. De scan ouderenhuisvesting waarom u hebt gevraagd in de Motie Rikkink (2019/1100246) is uitgevoerd.

In de regio’s Zwolle en Enschede experimenteren wij met adaptief en kwalitatief programmeren in twee pilots. In samenwerking met het Expertteam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) onderzoeken woningcorporaties, marktpartijen, gemeenten en provincie hoe de komende jaren meer ruimte gegeven kan worden aan binnenstedelijke woningbouwplannen. Via de subsidie Impuls circulair bouwen stimuleren we activiteiten op het gebied van circulair bouwen. Het vervolg van de aanpak wonen is opgenomen in het 'Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1' (2019/1101901).

Financiën

Sturen op balans op de woningmarkt

Binnen beleidsdoel 1.1 is er aan lasten bijna € 2,2 miljoen en baten ruim € 0,7 miljoen geraamd voor prestatie 1.1.3 'Sturen op balans op de woningmarkt'.

Startersleningen (voor 2016)

Van de geraamde rentebaten van € 0,725 miljoen die wij ontvangen van de SVN voor de startersleningen is € 0,275 miljoen niet gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt doordat verstrekte leningen vervroegd worden afgelost en de geraamde rentebaten als gevolg hiervan lager zijn.

Subsidieregeling Impuls circulair bouwen

Op de subsidieregeling Impuls circulair bouwen is eind 2019 nog voor € 0,1 miljoen aan aanvragen ingediend die pas in 2020 wordt beschikt. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 0,1 miljoen middels resultaatbestemming mee te nemen naar 2020 en toe te voegen aan prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied. Voor deze nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel.

Flexibele huisvesting

Voor het Investeringsbesluit 'Huisvesting statushouders' was in 2019 € 1,6 miljoen begroot. De regeling is medio 2019 verbreed bij de eerste Monitor. We hebben een aantal aanvragen kunnen honoreren maar andere partijen hebben tijd nodig om tot gedragen aanvragen te komen. Daarom is op dit investeringsbesluit € 0,8 miljoen niet besteed. De overgebleven gelden zullen in 2020 voor deze regeling worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,8 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van de begroting 2020.

Extra middelen stimuleringsprogramma Flexwonen

De provincie Overijssel ontvangt via de decembercirculaire € 250.000 voor het verder stimuleren van Flexwonen. De middelen zullen in 2020 worden ingezet voor het ondersteunen van lokale en regionale partijen op het gebied van Flexwonen. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 250.000 aan de begroting 2020 toe te voegen op prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad.

De resultaatbestemming wordt verwerkt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen.

Herlabeling binnen de Algemene Financieringsreserve

Via de Perspectiefnota 2018 heeft u besloten om aandelen Vitens en Enexis van gemeenten aan te kopen. Voor de totaalsom van uiteindelijk ruim € 40 miljoen dienen middelen te zijn opgenomen in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Overeenkomstig de spelregels van deze reserve dekken wij onze financieel vaste activa voor 100% af in deze reserve.

Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2018 wordt voorzien in afdekking van de investering van € 40 miljoen door vrijvallende middelen binnen de AFR, als gevolg van ontvangen (extra) aflossingen op SVN-leningen (prestatie 1.2.3 en 2.1.1). In 2019 is voor € 3,76 miljoen extra afgelost op deze leningen. Voor € 2,9 miljoen heeft dit bedrag betrekking op de startersleningen. Dit bedrag kan binnen de AFR nu aangehouden worden voor de deelnemingen in Vitens en Enexis.

Deze begrotingswijziging wordt verwerkt via Kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Doorstroming Statushouders PS/2016/1008 (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Wonen