Context

De drinkwatervoorziening is een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak is. Locaties voor het winnen van drinkwater moeten goed worden ingepast in de omgeving. Onze inzet daarbij is het versterken van functies, die goed samengaan met de winning van drinkwater. De bescherming vraagt voortdurende aandacht en we verkennen hoe we de drinkwatervoorziening in de toekomst kunnen waarborgen (relatie met prestatie 1.5.2).

Acties

  1. Wij informeren u over de verkenning naar een robuuste drinkwatervoorziening voor de lange termijn en de gevolgen daarvan voor Overijssel.
  2. Wij voeren het uitvoeringsprogramma 2017-2019 onder de integrale overeenkomst met Vitens uit en informeren u over de voortgang.
  3. Wij voeren samen met onze partners de regionale uitvoeringsovereenkomst 'aanvullende aanpak nitraat uitspoeling' uit en informeren u over de voortgang.

Toelichting op voortgang

De adaptieve strategie drinkwatervoorziening lange termijn is in concept gereed. De herijking grondwaterbeschermingsbeleid loopt parallel hieraan. Keuzes hieruit kunnen gevolgen hebben voor de inhoud van de Omgevingsverordening. In april hebben wij besloten u een voorstel voor te leggen voor het aanpassen van de boringsvrije zone rond Zwolle in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Aanpassing van de begrenzing levert geen risico’s op voor de bescherming van de drinkwatervoorraad.

In oktober heeft u ingestemd met het rapport van Rekenkamer Oost-Nederland “Drinkwaterbronnen grondig beschermd " en GS opgedragen de aanbevelingen verder uit te werken, dan wel te implementeren (2019/1100893).

Wij hebben het uitvoeringsprogramma 2017-2019 van de integrale overeenkomst met Vitens uitgevoerd. Ook hebben we gezamenlijk een nieuw programma voor 2020-2022 opgesteld. Dit programma bevat de gezamenlijke opgaven waaraan we werken om de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen.

De deelnemers aan de aanpak nitraat zijn geworven en de uitvoering en begeleiding van de deelnemers is gestart.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie. Deze taak vullen we mede in met de verbonden partij Vitens N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.